Schimbarile importante din legislația achizițiilor publice. La ce ar trebui sa fie atente firmele și autoritațile contractante

Schimbarile importante din legislația achizițiilor publice.
La ce ar trebui sa fie atente firmele și autoritațile contractante.
Proiecte, clienți, practica și dosare aflate în lucru

Articol de Raluca Mihai, Partner Voicu & Filipescu, publicat pe bizlawyer.ro

 

O serie de schimbari importante au intervenit, în ultimul timp, în domeniul achizițiilor publice. Pe fondul acestor modificari semnificative, avocații vin cu o serie de clarificari menite sa ușureze viața firmelor implicate frecvent în proceduri de achiziții publice.Voicu & Filipescu este una dintre casele de avocatura cu o activitate complexa în aceasta arie de practica. De altfel, în ultimul an, volumul de munca al avocaților specializați în achiziții publice s-a marit simțitor, iar proiectele pe care experții le-au avut de soluționat s-au rafinat foarte mult.

 În contextul modificarilor recente aduse legislației aplicabile domeniului achizițiilor publice, avocații anticipeaza o diversificare a proiectelor, dar și o creștere a gradului de complexitate a spețelor pe care trebuie sa le soluționeze.

Reforma legislației aplicabile domeniului achizițiilor publice

 Raluca Mihai, Partener Voicu & Filipescu, subliniaza faptul ca Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 23/2020 (“O.U.G. nr. 23/2020”) a adus o noua reforma a legislației aplicabile domeniului achizițiilor publice.

„Legiutorul român a considerat ca se impune modificarea și completarea actelor normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice, pornind de la premisele perfecționarii și flexibilizarii acestuia, clarificarii anumitor concepte și îndreptarii unor erori, cu luarea în considerare a sensului urmarit de legislația europeana în domeniu”, punteaza avocatul.

Dintre cele mai importante modificari aduse de O.U.G. nr. 23/2020, partenerul Voicu & Filipescu nominalizeaza obligativitatea ca informațiile indicate de operatorii economici ca fiind confidențiale sa fie însoțite de dovada care le confera acest caracter, în caz contrar nemaisubzistând obligația autoritații contractante de a nu dezvalui informațiile indicate de operatori economici ca fiind confidențiale; dar și clarificarea și eliminarea situațiilor artificiale de excludere de la o procedura de atribuire în ceea ce privește plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat.

Noul cadru legislativ ofera candidaților/ofertanților, care au participat la pregatirea procedurii de atribuire, posibilitatea de a demonstra ca implicarea lor în pregatirea acesteia nu poate denatura concurența, înainte de a fi excluși din procedura de atribuire.

În plus, intervine necesitatea justificarii de catre autoritatea contractanta a masurilor pe care aceasta le ia pentru a se asigura ca participarea unui candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este de natura a denatura concurența, justificare care se realizeaza în cuprinsul raportului procedurii.

De asemenea, intervine impunerea unor termene clare în care autoritatea contractanta are obligația de întocmi raportul procedurii (în cazul Legii nr. 98/2016)/de a stabili oferta câștigatoare (în cazul Legii nr. 99/2016), detaliate în funcție de tipurile de proceduri de atribuire și stabilirea unui termen specific în care autoritatea/enitatea contractanta are obligația de a reface raportul procedurii de atribuire în cazul în care s-a dispus reevaluarea ofertelor ca urmare a unei soluții emise de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța de judecata: maxim 20 de zile lucratoare de la data comunicarii deciziei prin care s-a dispus reevaluarea.

Otata cu adoptarea noilor reglementari definirea noțiunii de „modificare substanțiala” a unui contract de achiziție publica/acord-cadru/contract sectorial/acord-cadru sectorial apare ca fiind modificarea prin care respectivul contract/acord-cadru prezinta caracteristici care difera în mod substanțial fața de cele cuprinse în documentul semnat inițial. Trebuie menționat ca ramân aplicabile cele patru condiții reglementate de la început de Legea nr. 98/2016, respectiv Legea nr. 99/2016 pentru verificarea caracterului substanțial al unei modificari.

„Noțiunea de “modificare substanțiala” a unui contract de achiziție publica/acord-cadru/contract sectorial/acord-cadru sectorial a fost definita ca fiind modificarea prin care respectivul contract/acord-cadru

prezinta caracteristici care difera în mod substanțial fața de cele cuprinse în documentul semnat inițial. Au ramas aplicabile cele patru condiții reglementate de la început de Legea nr. 98/2016, respectiv Legea nr. 99/2016 pentru verificarea caracterului substanțial al unei modificari. Prin completarea definiției noțiunii de “modificare substanțiala” a fost transpusa definiția completa din Directiva 24/2014 privind achizițiile publice. Cu toate acestea, opinam în sensul ca definiția este susceptibila de interpretari, existând posibilitatea ca unii dintre participanții la procedurile de achiziție publica sa încerce sa utilizeze acest aspect în favoarea lor”, subliniaza Raluca Mihai.

Schimbari importante aparute ca urmare a noilor prevederi legislative sunt și: obligația operatorilor economici de a înștiința parțile cauzei cu privire la formularea unei cereri de intervenție voluntara; corelarea prevederilor referitoare la soluționarea litigiilor în instanța de judecata cu modificarea competenței adusa prin Legea 212/2018; introducerea unor prevederi clare în ceea ce privește constituirea cauțiunii pentru formularea contestațiilor în fața CNSC, precum și modalitatea de restituire a recipisei de constituire a cauțiunii, termenul de soluționare a acestor cereri și caile de atac și termenele de formulare a acestora; eliminarea cauțiunii pentru contestațiile formulate pe cale judiciara; simplificarea controlului ex ante, intervenția ANAP în procesul de achiziție publica de la nivelul autoritații contractante realizându-se o singura data, prin emiterea avizului conform, exclusiv prin SEAP.

„Consideram ca noile modificari legislative urmaresc atât transpunerea corecta a prevederilor relevante din Directiva privind achizițiile publice 2014/24/UE, cât și clarificarea unor concepte și îndreptarea unor erori. Aceste modificari erau necesar a fi adoptate mai ales în contextul în care la 24.01.2019 Comisia Europeana a aprobat declanșarea unei acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor (punere în întârziere) privind neconformitatea punerii în aplicare a Directivelor 2014/23/UE, 2014/24/UE și 2014/25/UE pentru mai multe state, printre care și România”, declara Raluca Mihai.

Cum s-au facut modificarile legislative

Avocatul explica faptul ca O.U.G. nr. 23/2020 a modificat Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari și concesiunile de servicii, Legea nr. 101/2016 privind remediile și caile de atac în domeniul achizițiilor publice, precum și Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publica, a contractelor/ acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrari și concesiune de servicii.

„Din modalitatea în care sunt formulate noile prevederi, precum și cu luarea în considerare a scopului urmarit de legiuitor, se poate remarca faptul ca, punerea în aplicare a acestora ar trebui sa conduca la simplificarea, flexibilizarea, transparența și predictibilitatea procesului de atribuire a contractelor de achiziție publica și sectoriala. Cu toate acestea, pentru a putea avea o perspectiva clara în privința impactului concret al noilor reglementari asupra modalitații de desfașurare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publica și sectoriala, este necesar sa treaca o perioada mai lunga de timp în care acestea sa fie aplicate. Numai odata cu practica vor aparea și eventualele puncte slabe sau aspecte ce trebuie îmbunatațite”, precizeaza expertul.

Bile albe, bile negre

 Raluca Mihai apreciaza ca inițiativa legiuitorului de a clarifica aspectele referitoare la procedura restituirii cauțiunii, precum și corelarea dispozițiilor privind competența cu modificarile aduse prin Legea 212/2018, este extrem de binevenita, luând în considerare ca prevederile anterioare ale Legii nr. 101/2016 erau de natura sa conduca la neclaritați și la dezvoltarea unei practici neunitare în domeniu.

Totodata, instituirea obligației operatorilor economici de a proba caracterul confidențial al documentelor cuprinse în oferta se va dovedi extrem de eficienta în combaterea practicilor nejustificate ale unor ofertanți care se foloseau de aceasta pârghie pentru a declara întreaga oferta ca fiind confidențiala. În aceasta situație, în mod evident era îngreunata sau chiar restricționata posibilitatea altor operatori economici de a formula cerere de intervenție voluntara în cauza.

„Ca prima vulnerabilitate indicata, Legea nr. 101/2017 nu este clara în ceea ce privește cuantumul taxei de timbru judiciar ce trebuie achitata în cazul formularii unei plângeri împotriva unei decizii a CNSC. Apreciem ca sunt argumente atât pentru aplicarea prevederilor cu caracter general din art. 27 din O.U.G. nr. 80/2013, conform caruia orice alte actiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu exceptia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxeaza cu 20 lei, dar poate fi avut în vedere și art. 16 din O.U.G. 80/2013, potrivit caruia în materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vatamati în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autoritati administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxeaza dupa cum urmeaza: cererile pentru anularea actului sau, dupa caz, recunoasterea dreptului pretins, precum si pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverinte sau a oricarui altui înscris – 50 lei; cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicita si repararea pagubelor suferite printr-un act administrativ – 10% din valoarea pretinsa, dar nu mai mult de 300 lei. Ramâne de vazut în practica cum va fi lamurita aceasta problema și daca se va crea rapid o practica unitara a curților de apel în acest sens”, puncteaza specialistul.

Avocatul atrage atenția ca unele dintre modificarile introduse de O.U.G. 23/2020 fac deja obiectul unor excepții de neconstituționalitate.

Astfel, potrivit site-ului oficial (www.avp.ro), Instituția Avocatul Poporului a publicat un comunicat privind sesizarea Curții Constituționale a României cu excepția de neconstituționalitate referitoare la prevederile art. IV pct. 26 din O.U.G. nr. 23/2020 (conform carora nerespectarea termenelor prevazute de Legea 101/2016 ori a dispozitiilor cuprinse în Legea 101/2016 privind solutiile ori masurile ce pot fi dispuse de instanta constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform legii). „În motivare, Avocatul Poporului a specificat ca prin articolul sus-menționat se instituie o noua abatere disciplinara doar pentru judecatorii ce alcatuiesc completurile specializate în achiziții publice, instituindu-se astfel o discriminare în cadrul aceleiași categorii profesionale, prin raportare la ceilalți judecatori. De asemenea, Avocatul Poporului considera ca nu exista nicio justificare obiectiva rezonabila pentru care o abatere disciplinara a judecatorilor sa fie reglementata în cuprinsul altei legi decât cea privind statutul judecatorilor. În plus, Avocatul Poporului a constatat lipsa solicitarii avizului Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul procedurii de adoptare a O.U.G. nr. 23/2020, aviz necesar în scopul respectarii prevederilor Constituției”, arata Raluca Mihai.

Mai mult, potrivit unor articole de specialitate în domeniu, Tribunalul Timiș a admis într-un dosar recent cererea de sesizare a Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. IV pct. 22 din O.U.G. nr. 23/2020 referitoare la modalitatea de taxare a cererilor introduse la instanțele judecatorești.

„Potrivit sesizarii, cerința rezervarii unui avans de 2% din valoarea contractului doar pentru analiza pe fond de catre o instanța judecatoreasca a unei cereri privind legalitatea unui act din procedura – în condițiile în care este de notorietate ca întregul profit al operatorilor economici din executarea unui contract de achiziție graviteaza între 3% și 10% – reprezinta în realitate o suprimare aproape absoluta a accesului la justiție. Am sublinia aici ca, spre deosebire de contestațiile formulate pe cale administrativ-jurisdicționala, contestațiile formulate pe cale judiciara se taxeaza conform regulilor prevazute la soluționarea litigiilor în instanța de judecata – 2% din valoarea estimata a contractului de achiziție publica, dar nu mai mult de 100.000.000 Lei, iar recursul se taxeaza cu 50% din aceasta taxa (autoritațile contractante care formuleaza recurs sunt scutite de taxa judiciara de timbru). De asemenea, este eliminata cauțiunea pentru contestațiile formulate pe cale judiciara, aceasta ramânând aplicabila însa în cazul contestațiilor formulate în fața CNSC. Analizând practic aceste modificari și ideea de opțiune între a formula contestație pe cale administrativ-jurisdicționala sau pe cale judiciara, ar parea mai eficient din punct de vedere al costurilor implicate sa optezi pentru prima varianta. Cauțiunea constituita la dispoziția Consiliului se poate recupera destul de repede, daca nu introduce autoritatea contractanta cerere în solicitarea de despagubiri în termen de 30 de zile de când ramâne decizia definitiva, pe când taxa de timbru achitata pentru soluționarea contestației pe cale judiciara de catre tribunal se recupereaza de la partea adversa (nu de la bugetul de stat, unde ramâne achitata) doar daca se câștiga în mod definitiv litigiul”, precizeaza partenerul Voicu & Filipescu.

Avocatul este de parere ca unele dintre modificarile introduse de O.U.G. nr. 23/2020 sunt susceptibile de a fi criticate, fiind extrem de importanta monitorizarea evoluției acestor critici și conformarea cu interpretarile oferite de organismele abilitate în domeniu.

Important pentru firme

 În lumina noilor reglementari aduse prin O.U.G. 23/2020, firmele care participa în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publica sau sectoriala ar trebui sa aiba în vedere mai multe aspecte.

Astfel, în ceea ce privește caracterul confidențial al documentelor ofertei, ar trebui ca ofertanții sa identifice argumentele și documentele justificative care sa vina în sprijinul demonstrarii acestui caracter, în funcție de specificul activitații și al licitațiilor la care participa în mod uzual; având în vedere ca prevederile legale nu menționeaza modalitatea concreta în care demonstrarea caracterului confidențial al documentelor ofertei ar trebui sa se realizeze, recomandam operatorilor economici sa procedeze la solicitarea unor clarificari în acest sens din partea autoritaților contractante, în masura în care documentația de atribuire nu ofera detalii suplimentare în acest sens.

De asemenea, noile schimbari legislative dau posibilitatea candidaților/ofertanților care au participat la pregatirea procedurii de atribuire de a demonstra ca implicarea lor în pregatirea acesteia nu poate denatura concurența, înainte de a fi excluși din procedura de atribuire. În plus, soluționarea contestațiilor care au ca obiect actele emise de autoritațile contractante în legatura cu o achiziție directa nu intra în competența CNSC.

Firmele mai trebuie sa aiba în vedere faptul ca celelalte parțile ale cauzei trebuie sa fie înștiințate cu privire la formularea unei cereri de intervenție voluntara; în practica, în toate situațiile în care am asistat ofertanți declarați câștigatori în formularea cererilor de intervenție, am procedat oricum la comunicarea acestora catre celelalte parți implicate, din rațiuni logice de aplicare a principiului contradictorialitații și soluționarii cu celeritate a dosarelor; dar și ca termenele pentru soluționarea contestațiilor de catre CNSC sunt stabilite în zile lucratoare (și nu calendaristice, ca pâna acum), iar termenul pentru soluționarea contestației pe cale de excepție a fost prelungit.

În condițiile în care a fost eliminata cauțiunea pentru formularea contestației pe cale judiciara, se poate proceda la o analiza comparativa în ceea ce privește calea aleasa pentru formularea contestației. Avocatul puncteaza ca, din punct de vedere al costurilor implicate, este mai avantajoasa formularea contestației pe cale administrativ-jurisdicționala decât pe cale judiciara. De asemenea, specialistul amintește ca cererea de restituire a cauțiunii trebuie depusa atât la CNSC, cât și la autoritatea contractanta dupa expirarea termenului de 30 de zile de la data ramânerii definitive a deciziei CNSC.

„Prin noua legislație, sunt aduse completari în legatura cu masurile adoptate de catre operatorii economici care se afla într-una dintre situațiile de excludere pentru a-și demonstra credibilitatea. Consideram utila stabilirea unor criterii pe care autoritațile contractante sa le ia în considerare atunci când evalueaza masurile prezentate de operatorii economici pentru demonstrarea credibilitații, și anume: gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau abaterii avute în vedere. De asemenea, în spiritul aplicarii principiului transparenței, autoritațile contractante au îndatorirea de a transmite operatorului economic o expunere a motivelor care au condus la adoptarea deciziei de excludere a acestuia din procedura de atribuire”, explica specialistul.

Important pentru autoritațile contractante

 Modificarile care au intervenit în legislație trebuie avute în vedere și de catre instituțiile care pornesc proceduri de achiziții publice.

În primul rând, autoritațile contractante trebuie sa aiba în vedere respectarea termenelor clare în care au obligația de întocmi raportul procedurii (în cazul Legii nr. 98/2016)/de a stabili oferta câștigatoare (în cazul Legii nr.99/2016), detaliate în funcție de tipurile de proceduri de atribuire.

Totodata, autoritațile contractante au obligația de a oferi o justificare în privința masurilor pe care acestea le iau pentru a se asigura ca participarea unui candidat/ofertant la procedura de atribuire nu este de natura a denatura concurența, justificare care se realizeaza în cuprinsul raportului procedurii.

„Extrem de important este și ca a fost stabilit un termen exact în care autoritatea/entitatea contractanta are obligația de a reface raportul procedurii de atribuire în cazul în care s-a dispus reevaluarea ofertelor ca urmare a unei soluții emise de CNSC/instanța de judecata: maxim 20 de zile lucratoare de la data comunicarii deciziei prin care s-a dispus reevaluarea. Nu în ultimul rând, autoritațile contractante au obligația de a publica contestația în integralitate în SEAP, eliminându-se restricția de a nu publica informațiile pe care operatorul economic le precizeaza ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala”, subliniaza avocatul.

Proiecte, clienți, practica

Echipa de avocați din cadrul Voicu & Filipescu axata pe achiziții publice este formata din cinci menbri, iar aceștia sunt coordonați de Av. Raluca Mihai – Partener în cadrul firmei.

Practica societații de avocatura Voicu & Filipescu acopera întreaga gama de consultanța juridica, comerciala și strategica pentru consorțiile/asocierile care participa la procedurile de licitație, autoritațile contractante, contractanții din sectoarele majore în care sunt utilizate parteneriate publice private, în special transporturi/ drumuri, construcții, infrastructura urbana, utilitați publice, protecția mediului, deșeuri.

De asemenea, o parte importanta a practicii relevante este reprezentata de furnizarea de asistența juridica în procedurile inițiate de clienți pentru contestarea deciziilor de atribuire emise de autoritațile contractante, în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și în instanțele de judecata.

„Principalul avantaj al clienților care ar alege sa lucreze cu societatea de avocatura Voicu & Filipescu este acela ca vor beneficia de servicii complete, oferite de profesioniști ai dreptului, cu o arie de expertiza extrem de vasta, preocupați sa înțeleaga nevoile și așteptarile clienților și sa depuna toate diligențele în vederea atingerii rezultatului așteptat.Credem și susținem cu tarie onestitatea în relația cu clienții, astfel ca nu vom amagi clientul cu câștigarea unui proiect care nu are șanse, dar putem evident sa facem tot posibilul sa urmarim interesul clientului. De asemenea, un plus al echipei noastre este acela ca, am reușit de fiecare data sa înțelegem tehnicalitațile din spatele specificațiilor minime dintr-un caiet de sarcini și sa construim argumente și/sau aparari cu rata ridicata de succes. În acest sens ne-a ajutat mult colaborarea strânsa cu clientul, faptul ca, lucrând de atâția ani împreuna cu clientul cunoaștem bine business-ul și domeniul acestuia, dar a contat desigur și proactivitatea noastra în a exploata orice resursa disponibila pentru a demonstra temeinic ce urmaream în licitația respectiva”, declara Raluca Mihai.

Avocatul arata ca, în proiectele de acest tip, cele mai multe probleme practice apar în procesul contestarii documentației de atribuire, dar și a rezultatelor procedurilor de achiziție publica.

„Avocații Voicu & Filipescu au acordat asistența și reprezentare juridica clienților atât în fața CNSC, cât și în fața instanțelor de judecata competente, pe parcursul parcurgerii întregului sistem de remedii, pâna la obținerea unei decizii/hotarâri definitive. Licitațiile implica un grad înalt de complexitate tehnica, de aceea clienții noștri ne solicita din ce în ce mai mult sa întelegem particularitațile de acest gen ale procedurilor de atribuire, confruntându-se cu descalificari din punct de vedere al neconformitații tehnice a ofertelor depuse sau declararea câștigatoare a ofertelor concurenților care nu îndeplinesc specificațiile minime tot din punct de vedere tehnic. În plus, expertiza avocaților specializați din cadrul societații noastre de avocatura a fost solicitata și în privința analizarii detaliate a documentațiilor de atribuire, precum și în faza de pregatire a ofertelor”, menționeaza partenerul Voicu & Filipescu.

Portofoliul Voicu & Filipescu include clienți asistați vreme de mai mulți ani, unii chiar de peste 10 – 15 ani. Clienții în domeniul achizițiilor publice sunt în general companii cu capital strain, nume foarte cunoscute în domeniile în care acestea activeaza.

Sectoarele vizate de clienții Voicu & Filipescu sunt diverse și sunt corelate cu domeniile de activitate ale acestora, de la proceduri pentru achiziția de echipamente medicale și produse din industria chimica, pâna la proceduri ce vizeaza lucrari complexe din domeniul infrastructurii și resurselor naturale. Firma de avocatura ofera servicii extinse clienților, care în multe rânduri debuteaza cu analize incipiente de piața și identificarea oportunitaților de investiții în România incluzând aspecte tehnice implicate de procedurile reglementate de achizitii publice dar și reprezentari în instanța în cadrul unor contestari ale rezultatelor.

„Se poate observa o mai mare cerere din partea clienților în zona de litigii, însa și în zona de consultanța au existat solicitari diverse și punctuale. Am putea considera ca raportul consultanța/litigii din aria de practica a achizițiilor publice la nivelul Voicu & Filipescu este de 60-40”, precizeaza Raluca Mihai.

Cele mai ofertante proiecte

 Dintre proiectele pe care specialiștii firmei de avocatura le-au încheiat cu succes trebuie nominalizat cel care a vizat asistența juridica și reprezentarea pentru un furnizor mondial de tehnologii și produse de igiena sanitara în legatura cu depunerea unei contestații împotriva rezultatelor licitației organizate de Universitatea Tehnica Cluj pentru furnizarea de produse de curațare/dezinfectanți. Serviciile furnizate au inclus revizuirea și redactarea documentației de licitație și reprezentarea cu succes a clientului în fața Consiliului Național pentru soluționarea contestatiilor și a instanțelor competente. De altfel, Voicu & Filipescu acorda asistența și reprezentare continua pentru acest client în legatura cu multiple licitații organizate de diverse spitale publice din România.

„În licitațiile de acest gen, considerând natura produselor atribuite – soluțiile dezinfectante – au existat o mulțime de implicații tehnice în ceea ce privește caracteristicile produselor și autorizațiile necesare de la autoritațile române pentru a distribui asemenea produse pe piața. Analiza acestor proiecte implica de cele mai multe ori mai mult decât cunoștințe juridice, trebuie sa fii deschis sa înveți și înțelegi lucruri noi, sa ai rol de detectiv pentru a cauta și corobora informații, și sa fii capabil sa pui totul cap la cap pentru a câștiga un caz mai tehnic. Într-una din aceste licitații, a trebuit sa dovedim ca un important competitor al clientului nostru a folosit declarații și informații false în oferta sa tehnica pentru a încerca sa îndeplineasca cerințele minime tehnice din Caietul de Sarcini”, susține Raluca Mihai.

De asemenea, firma a oferit asistența juridica și reprezentare pentru un furnizor important de soluții, echipamente și servicii medicale, parte a unui important conglomerat originar din SUA într-o serie de proceduri de achiziții publice prin care spitalele românești de stat din întreaga țara au contractat furnizarea, proiectarea, instalarea și punerea în funcțiune a dispozitivelor medicale, inclusiv echipamente de imagistica prin rezonanța magnetica (RMN) și echipamente de tomografie computerizata (CT). Serviciile prestate includ asistența în contestațiile depuse de client împotriva documentației de atribuire inechitabile și restrictive și, respectiv, pentru descalificarea abuziva sau declararea drept câștigatori a unor ofertanți concurenți neconformi.

„Un dosar dificil soluționat cu succes de avocații noștri a presupus asistarea și reprezentarea clientului în fața Curții de Apel și a Înaltei Curți de Casație și Justiție în cadrul unui dosar de contestare de catre un alt ofertant a rezultatului licitației de atribuire a unui echipament de imagistica cu rezonanța magnetica (RMN) organizata de Ministerul Sanatații printr-un acord de împrumut cu BERD, în cadrul careia clientul nostru a fost declarat câștigator. Specificul acestui proiect a fost dat de faptul ca, licitația nu a fost organizata conform legislației clasice pe achiziții publice, ci conform regulilor și procedurilor BERD, iar ofertantul concurent contestator a încercat sa foloseasca prin analogie decizii de jurisprudentța din licitații clasice. Presiunea a fost ridicata și din perspectiva faptului ca, se contesta atribuirea unui contract încheiat de 2 ani de zile, cu echipamente livrate, instalate și în funcțiune”, puncteaza avocatul.

În plus, Voicu & Filipescu a asistat o companie olandeza importanta pe piața de profil în contestarea rezultatului de atribuire într-o procedura pentru atribuirea de lucrari de proiectare și execuție pentru protecția și reabilitarea litoralului Marii Negre. Procedura a fost organizata de Administrația Bazinala de Apa Dobrogea Litoral, a avut o valoare considerabila de 84 milioane de euro și a presupus o dificultate tehnica destul de mare. „Având în vedere ca specificațiile tehnice ale caietului de sarcini erau impracticabile sau depașite, urmare a schimbarii condițiilor de pe teren, clientul nostru și-a adaptat în consecința oferta tehnica, și a trebuit sa demonstram necesitatea acestor adaptari și modificari care nu reprezentau oferta alternativa sau neconformitate tehnica a ofertei”, explica expertul.

Dosare aflate în lucru

 Raluca Mihai menționeaza ca, anul acesta, avocații Voicu & Filipescu specializați în achiziții au pe masa de lucru mai multe dosare de reprezentare în fața CNSC (Consiliul Național de Soluționare a Constațiilor). De asemenea, sunt implicați în dosare de instanța pentru proceduri din domeniul achizițiilor de echipamente medicale și de soluții de dezinfectanți, ca urmare a unor proceduri de achiziții organizate de autoritați precum Universitatea Tehnica din Cluj, Spitalul de Urgența din Timișoara, Spitalul Carol Davila, Spitalul Militar.

„Așa cum precizam mai sus, dificultațile vin din faptul ca, procedurile sunt foarte tehnice și, pentru a asigura caștigul pentru clientul nostru, a trebuit sa înțelegem cum funcționeaza un RMN sau impactul PH-ului asupra pielii și suprafețelor curațate dintr-o soluție dezinfectanta calificata ca biocid”, declara avocatul.