Privacy Policy

Voicu & Asociații Privacy Notice for clients and/or partners Voicu & Asociații – Notificare de Confidențialitate pentru clienți și / sau parteneri
Voicu & Asociații is committed to protecting the privacy and security of the personal information that we receive from our clients and/or partners and / or candidates and process on their behalf and would like such processing to be open and transparent. Voicu & Asociații se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea informațiilor cu caracter personal primite de la clienții și / sau partenerii noștri și/sau candidați, pe care le prelucrăm în numele lor, și ne dorim ca această prelucrare să fie deschisă și transparentă.
This Privacy Notice (“Notice“), together with our website terms of use and any other documents referred to in it, sets out the types of personal information we collect, how we collect and process that information, who we may share it with in relation to the services we provide and/or the relationship established with the clients and/or partners and / or candidates and certain rights and options that you have in this respect. Această notificare de confidențialitate (“Notificare“), împreună cu termenii de utilizare a site-ului web și cu orice alte documente la care se face referire, stabilește tipurile de informații cu caracter personal pe care le colectăm, modul în care colectăm și prelucrăm aceste informații, cu cine le putem partaja în legătură cu serviciile pe care le furnizăm și / sau relația stabilită cu clienții și / sau partenerii și/sau candidații și anumite drepturi și opțiuni pe care le aveți în acest sens.
Voicu & Asociații is responsible for your personal data. Voicu & Asociații comprises Voicu & Asociații SCA, Voicu Financial Tax Advisers S.R.L. and V.F. Insolvenţă SPRL (referred to collectively as “Voicu & Asociații” or “we” or “our“). Voicu & Asociații este responsabil pentru datele dvs. cu caracter personal. Voicu & Asociații include Voicu & Asociații SCA, Voicu Financial Tax Advisers S.R.L. și V.F. Insolvenţă SPRL (denumite colectiv “Voicu & Asociații” sau “noi”).
For the purposes of applicable data protection law (in particular, the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (the “GDPR“)), your data will be controlled by the Voicu & Asociații entity that you have instructed or that is providing services to you or communicating to you and each such entity is regarded as an independent data controller of your personal data. This Notice applies to all such entities. În conformitate cu legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor (în special Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 (“GDPR“), datele dvs. vor fi operate de entitatea Voicu & Asociații pe care ați instruit-o în acest sens sau care furnizează servicii pentru dvs. sau care comunică cu dvs. și fiecare astfel de entitate este privită ca un operator de date independent al datelor dvs. cu caracter personal. Această Notificare se aplică tuturor acestor entități.
The types of information we collect Tipurile de informații pe care le colectăm
We collect your personal information when you provide it to us. “Personal information” is any information that can be used to identify you or that we can link to you. We may automatically collect certain information when you use, access, or interact with our site. And we may collect information from other sources, such as social media platforms that may share information about how you interact with our social media content. Noi colectăm informațiile dvs. cu caracter personal atunci când ni le furnizați. “Informații cu caracter personal” sunt orice informații care pot fi folosite pentru a vă identifica sau care pot face legătura cu dvs. Este posibil să colectăm automat anumite informații atunci când utilizați, accesați sau interacționați cu site-ul nostru. De asemenea putem colecta informații din alte surse, cum ar fi platformele de rețele sociale care pot împărtăși informații despre modul în care interacționați cu conținutul nostru de pe aceste platforme.
We may collect and process the following personal data from you: Putem colecta și procesa următoarele date cu caracter personal de la dvs.:
 • Identity and contact data, including your name, address, telephone number, date of birth and other personal data concerning your preferences relevant to our services;
 • Date de identificare și de contact, incluzând numele, adresa, numărul de telefon, data nașterii și alte date personale referitoare la preferințele dvs. relevante pentru serviciile noastre;
 • Financial and payment data, including your bank account and other data necessary for processing payments and fraud prevention;
 • Date financiare și de plată, incluzând contul dvs. bancar și alte date necesare pentru procesarea plăților și prevenirea fraudei;
 • Business information, including information provided in the course of the contractual or client relationship between you or your organization and Voicu & Asociații, or otherwise voluntarily provided by you or your organization;
 • Informații de afaceri, incluzând informații furnizate în cursul relației contractuale sau de client dintre dvs. sau organizația dvs. și Voicu & Asociații sau furnizate în mod voluntar de dvs. sau organizația dvs.;
 • Profile and usage data, including your preferences in receiving marketing information from us, your communication preferences and information about how you use our website;
 • Date despre profil și utilizare, incluzând preferințele dvs. în primirea informațiilor de marketing de la noi, preferințele dvs. de comunicare și informații despre modul în care utilizați site-ul nostru;
 • Technical Data, including information collected during your visits to our website, the Internet Protocol (IP) address, browser type and version, device type, time zone setting and other details of your visit to our site and the resources that you access;
 • Date tehnice, incluzând informații colectate în timpul vizitelor dvs. pe site-ul nostru, adresa IP (Internet Protocol), tipul și versiunea browser-ului, tipul dispozitivului, fusul orar și alte detalii despre vizita dvs. pe site-ul nostru și resursele pe care le accesați;
 • Video and other data, relating to details of your visits to our premises or when you send us videos with you during the recruitment and selection process;
 • Date video și alte date referitoare la detaliile vizitelor dvs. în incinta firmei noastre sau când ne transmiteți înregistrări video cu dvs. în cursul procesului de recrutare și selecție;
 • Curriculum vitae information: we may collect, store and use your contact details and other information as contained in your job application, curriculum vitae and covering letter, as well as any references provided or obtained, for the purposes of processing your application and for general recruitment and selection purposes;
 • Informații din Curriculum Vitae: putem colecta, păstra și utiliza datele dvs. de contact și alte informații cuprinse în cererea dvs. de angajare, în curriculum vitae și în scrisoarea de intenție, precum și orice referințe furnizate sau obținute, în scopul procesării cererii dvs. și a informațiilor generale de recrutare și selecție;
 • Sensitive personal data: In the course of our client services, we may represent you and/or your organization in legal matters that require us to collect and use sensitive personal information relating to you (that is, information about your racial or ethnic origin, political opinions, religious beliefs, trade union activities, physical or mental health, sexual life, or details of criminal offences, or genetic or biometric data).
 • Date sensibile cu caracter personal: În cursul serviciilor noastre pentru clienți, vă putem reprezenta pe dvs. și / sau organizația dvs. în chestiuni juridice care necesită colectarea și utilizarea de informații sensibile cu caracter personal care se referă la dvs. (adică informații despre rasă, originea etnică, opiniile politice, convingerile religioase, activitățile sindicale, sănătatea fizică sau psihică, viața sexuală sau cazierul judiciar sau datele genetice sau biometrice).
How do we collect your personal data? Cum colectăm datele dvs. cu caracter personal?
The circumstances in which we may collect personal data about you include: Circumstanțele în care putem colecta datele dvs. cu caracter personal pot include:
 • when you or your organization seek legal advice from us or use any of our online client services;
 • când dvs. sau organizația dvs. solicită consultanță juridică de la noi sau utilizează oricare dintre serviciile noastre online pentru clienți;
 • when you or your organization offer to provide, or provides, services to us;
 • când dumneavoastră sau organizația dumneavoastră se oferă să ne furnizeze sau ne furnizează servicii;
 • when you correspond with us by phone, email or other electronic means, or in writing, or when you provide other information directly to us, including in conversation with our lawyers, consultants and staff;
 • când ne contactați prin telefon, prin e-mail sau prin alte mijloace electronice sau în scris sau când ne furnizați direct alte informații, inclusiv în conversații cu avocații, consultanții și personalul nostru;
 • when you or your organization browse, complete a form or make an enquiry or otherwise interact on our website or other online platforms;
 • când dvs. sau organizația dvs. navigați, completați un formular sau faceți o solicitare sau interacționați în orice alt mod cu site-ul nostru web sau pe alte platforme online;
 • when you attend our seminars or other events or sign up to receive personal data from us, including training;
 • când participați la seminariile noastre sau alte evenimente sau vă înscrieți pentru a primi date cu caracter personal de la noi, inclusiv formare profesională;
 • for recruitment and selection purposes.
 • pentru scopuri de recrutare și selecție.
Where we need to collect personal data by law or in order to process your instructions or perform an agreement we have with you and you fail to provide that data when requested, we may not be able to carry out your instructions or perform the agreement we have or are trying to enter into with you. In this case, we may have to cancel our engagement or agreement you have with us, but we will notify you if this is the case at the time. În cazul în care trebuie să colectăm date cu caracter personal pe baza legii sau pentru a vă putea procesa instrucțiunile sau pentru a executa un contract încheiat cu dvs. pentru care nu reușiți să ne furnizați aceste date atunci când vi se solicită, este posibil să nu putem îndeplini aceste instrucțiuni sau să executăm contractul deja încheiat sau pe care încercăm să îl încheiem cu dvs. În acest caz, este posibil să anulăm angajamentul sau contractul pe care îl aveți cu noi, dar vă vom anunța dacă este cazul în momentul respectiv.
How will we use your personal data? Cum vom utiliza datele dv. cu caracter personal?
We may use your personal data only for the following purposes: Putem folosi datele dvs. cu caracter personal numai în următoarele scopuri:
 • to provide you (or the company on behalf of which you instruct us) with legal, fiscal and insolvency advice or other information that you have requested from us and to provide you legal representation services in litigation and arbitration cases;
 • pentru a vă furniza dvs. (sau companiei în numele căreia ne instruiți) consultanță juridică, fiscală și de insolvență sau alte informații pe care le-ați solicitat de la noi și a vă furniza servicii de reprezentare juridică în litigii și proceduri de arbitraj;
 • to invoice you for services we have provided to you (or the company on behalf of which you instruct us);
 • pentru a vă factura pentru serviciile pe care vi le-am furnizat (pe dvs. sau compania în numele căreia ne-ați instruit);
 • to keep records of the work we have carried out for you (or the company on behalf of which you instruct us);
 • pentru a păstra evidența lucrărilor pe care le-am efectuat pentru dvs. (sau pentru compania în numele căreia ne-ați instruit);
 • to send you electronic and/or paper form marketing materials relating to our services and to invite you to seminars or other events hosted by us, unless you would prefer us not to (see your rights below);
 • pentru a vă trimite materiale de marketing electronice și / sau pe suport de hârtie referitoare la serviciile noastre și să a vă invita la seminarii sau alte evenimente găzduite de noi, cu excepția cazului în care ați prefera să nu facem acest lucru (consultați drepturile de mai jos);
 • to provide the services based on legal obligations or obligations imposed upon Voicu & Asociații by the statute governing the legal profession (e.g. a know-your-client obligation).
 • pentru a furniza serviciile bazate pe obligațiile legale sau obligațiile impuse asupra Voicu & Asociații prin statutul care guvernează profesia de avocat (de ex. obligația de cunoaștere a clientelei).
 • to comply with our legal obligations, including maintaining records, compliance checks or screening and recording (e.g. anti-money laundering, trade registers checks, financial and credit checks, fraud and crime prevention and detection, trade sanctions and embargo laws). This may include automatic checks of personal data you provide about your identity against relevant databases and contacting you to confirm your identity, or making records of our communications with you for compliance purposes;
 • pentru respectarea obligațiilor noastre legale, inclusiv păstrarea evidențelor, controlul conformității sau depistarea și înregistrarea (de exemplu, împotriva spălării banilor, verificări ale registrelor comerțului, controale financiare și de credit, prevenirea și detectarea fraudei și criminalității, sancțiuni comerciale și legi privind embargoul). Acestea pot include verificări automate ale datelor cu caracter personal pe care le furnizați cu privire la identitatea dvs. față de bazele de date relevante, De asemenea, vă putem contacta pentru a vă confirma identitatea și putem face înregistrări ale comunicărilor noastre cu dvs. pentru scopuri de conformitate;
 • to manage access to our premises and for security purposes, when you visit our offices;
 • pentru a gestiona accesul în spațiile noastre și în scopuri de securitate, când vizitați birourile noastre;
 • to protect the security of our communications and other systems and to prevent and detect security threats, frauds or other criminal or malicious activities;
 • pentru protejarea securității sistemelor noastre de comunicații și a altor sisteme și prevenirea și detectarea amenințărilor la adresa securității, detectarea fraudelor sau a altor activități penale sau dăunătoare;
 • to process applications for employment or internships, in the recruitment and selection process;
 • pentru a procesa cereri de angajare sau de stagiatură, în cadrul procesului de recrutare și selecție;
 • to exercise or defend our legal rights, or to comply with court orders;
 • pentru a ne exercita sau apăra drepturile legale sau pentru a respecta hotărâri judecătorești;
 • for any other purposes related and/or ancillary to any of the above or any other purposes for which your personal data was provided to us.
 • pentru orice alte scopuri conexe și / sau auxiliare oricăror dintre scopurile de mai sus sau în alte scopuri pentru care datele dvs. cu caracter personal ne-au fost furnizate.
We may process your personal data in connection with any of the purposes set out above on one or more of the following legal grounds: Putem prelucra datele dvs. cu caracter personal în legătură cu oricare dintre scopurile menționate mai sus, pe baza unuia sau mai multora dintre următoarele temeiuri juridice:
 • because it is necessary for us to do so to perform your instructions or another agreement with you or your organization;
 • deoarece este necesar pentru ca noi să putem executa instrucțiunile dvs. sau un alt contract cu dvs. sau cu organizația dvs.;
 • • to be able to conclude with you a collaboration, professional cooperation or any other type of contract as a result of the recruitment and selection process;
 • pentru a putea încheia cu dvs. un contract de colaborare, conlucrare sau orice alt tip de contract ca urmare a procesului de recrutare și selecție;
 • to comply with our legal obligations as well as to keep records of our compliance processes or tax records;
 • pentru a ne conforma obligațiilor legale, precum și pentru a ține evidența proceselor noastre de conformitate sau a evidențelor fiscale;
 • because our legitimate interests, or those of a third party recipient of your personal data, make the processing necessary, provided that those interests are not overridden by your interests or fundamental rights and freedoms;
 • deoarece interesele noastre legitime sau cele ale unui terț beneficiar al datelor dvs. cu caracter personal fac prelucrarea necesară, cu condiția ca aceste interese să nu prevaleze interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale dvs.;
 • because you have expressly given us your consent to process your personal data in that manner.
 • pentru că ne-ați dat în mod expres consimțământul dvs. de a prelucra datele dvs. cu caracter personal în acest mod.
We will only provide you with marketing related information after you have, where legally required to do so, opted in to receive those communications and having provided the opportunity for you to opt out at any time. Vă vom oferi informații legate de marketing numai după ce, în cazul în care ați cerut în mod legal acest lucru, ați optat pentru a primi aceste comunicări și aveți posibilitatea de a vă retrage consimțământul în orice moment.
We will not use your personal data for taking any automatic decisions affecting or creating profiles other than as described above. Nu vom folosi datele dvs. cu caracter personal pentru a lua decizii automate care afectează sau creează profiluri altele decât cele descrise mai sus.
Disclosure of your personal data Dezvăluirea datelor dvs. cu caracter personal
We may share your personal data: Putem partaja datele dvs. cu caracter personal:
 • with any entity of Voicu & Asociații;
 • cu orice entitate din cadrul Voicu & Asociații;
 • with third parties including certain service providers we have retained in connection with the legal services we provide, such as consultants, or experts and other legal specialists such as law firms or other sub-contractors for obtaining specialist or foreign legal advice, translators, couriers, or other necessary entities;
 • cu terțe părți, inclusiv anumiți furnizori de servicii, pe care i-am angajat în legătură cu serviciile juridice pe care le furnizăm, cum ar fi consultanți sau experți și alți specialiști în drept, cum ar fi firme de avocatură sau alți subcontractori pentru obținerea de consultanță juridică specializată sau străină, sau alte entități necesare;
 • if we have collected your personal data in the course of providing legal services to any of our clients, we may disclose it to that client, and where permitted by law, to others for the purpose of providing those services;
 • dacă am colectat datele dvs. cu caracter personal în cursul furnizării de servicii juridice către oricare dintre clienții noștri, este posibil să le dezvăluim clientului în cauză, și atunci când legea o permite, altora în scopul furnizării acestor servicii;
 • with courts, law enforcement authorities, regulators, government officials or attorneys or other parties where it is reasonably necessary for the establishment, exercise or defence of a legal or equitable claim, or for the purposes of a confidential alternative dispute resolution process.
 • în fața instanțelor judecătorești, autorităților de aplicare a legii, a autorităților de reglementare, a funcționarilor guvernamentali sau a avocaților sau a altor părți în cazul în care este în mod rezonabil necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept legal sau contractual sau în scopul unei proceduri confidențiale de soluționare alternativă a disputelor.
Security of your personal data Securitatea datelor dvs. cu caracter personal
We have put in place appropriate security measures to prevent your personal data from being accidentally lost, used or accessed in an unauthorized way, altered or disclosed. Am implementat măsuri de securitate adecvate pentru a împiedica pierderea accidentală a datelor dvs. cu caracter personal, utilizarea sau accesarea neautorizată, modificarea sau dezvăluirea acestora.
We have also put in place procedures to deal with any suspected personal data breach and will notify you and any applicable regulator of a breach where we are legally required to do so.  De asemenea, am implementat proceduri pentru a face față oricăror încălcări de securitate a datelor cu caracter personal și vă vom informa atât pe dvs. cât și orice autoritate de reglementare despre o astfel de încălcare în cazul în care suntem obligați din punct de vedere legal în acest sens.
Updating personal data about you Actualizarea datelor dvs. cu caracter personal
If any of the personal data that you have provided to us changes, for example if you change your email address or if you wish to cancel any request you have made of us, or if you become aware we have any inaccurate personal data about you, please let us know by sending an email to privacy@voicu-asociatii.ro. We will not be responsible for any losses arising from any inaccurate, inauthentic, deficient or incomplete personal data that you provide to us. Dacă oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat se schimbă, de exemplu dacă vă schimbați adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice solicitare pe care ați făcut-o către noi sau dacă ați luat cunoștință că avem date inexacte despre persoana dvs., vă rugăm să ne anunțați prin trimiterea unui e-mail la privacy@voicu-asociatii.ro. Nu vom fi responsabili pentru niciun fel de pierderi rezultate din orice date cu caracter personal inexacte, neautorizate, deficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.
Your Rights Drepturile dvs.
You have various rights with respect to our use of your personal data, such as: Aveți diverse drepturi în ceea ce privește utilizarea datelor dvs. cu caracter personal, cum ar fi:
 • Access:You have the right to request a copy of the personal data that we hold about you. There are exceptions to this right, so that access may be denied if, for example, making the information available to you would reveal personal data about another person, or if we are legally prevented from disclosing such information;
 • Acces: Aveți dreptul să solicitați o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem în legătură cu dvs. Există excepții de la acest drept, astfel încât accesul să poată fi interzis dacă, de exemplu, punerea la dispoziție a informațiilor vă va dezvălui date cu caracter personal despre o altă persoană sau dacă nu suntem împiedicați în mod legal să divulgăm astfel de informații;
 • Accuracy:We aim to keep your personal data accurate, current, and complete;
 • Exactitate: Scopul nostru este de a păstra datele dvs. cu caracter personal corecte, actuale și complete;
 • Objecting:In certain circumstances, you also have the right to object to processing of your personal data and to ask us to block, erase and restrict your personal data.
 • Opoziție: În anumite circumstanțe, aveți, de asemenea, dreptul de vă opune prelucrării datelor cu caracter personal și de a ne cere să blocăm, să ștergem și să restricționăm datele cu caracter personal.
 • Porting:In certain circumstances, you have the right to request that some of your personal data to be provided to you, or to another data controller, in a commonly used, machine-readable format.
 • Portabilitate: În anumite circumstanțe, aveți dreptul să solicitați ca unele dintre datele dvs. cu caracter personal să vă fie furnizate sau să fie furnizate unui alt operator de date, într-un format utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit electronic.
 • Erasure:You have the right to erase your personal data when the personal data is no longer necessary for the purposes for which it was collected, or when, among other things, your personal data have been unlawfully processed.
 • Ștergere: Aveți dreptul la ștergerea datelor dvs. cu caracter personal atunci când datele cu nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau când, printre altele, datele dvs. cu caracter personal au fost procesate ilegal.
 • Complaints:If you believe that your data protection rights may have been breached, you have the right to lodge a complaint with the applicable supervisory authority, or to seek a remedy through the courts.
 • Plângeri: În cazul în care credeți că drepturile dvs. referitoare la protecția datelor au fost încălcate, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere competentă sau să solicitați remedierea prin intermediul instanțelor judecătorești.
You may, at any time, exercise any of the above rights, by contacting privacy@voicu-asociatii.ro together with a proof of your identity, i.e. a copy of your ID card, or passport, or any other valid identifying document.  Puteți oricând să vă exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, contactând privacy@voicu-asociatii.ro împreună cu o dovadă a identității dvs., adică o copie a cărții de identitate sau a unui pașaport sau a oricărui alt document valabil de identificare.
Right to withdraw consent Dreptul de a vă retrage consimțământul
If you have provided your consent to the collection, processing and transfer of your personal data, you have the right to fully or partly withdraw it. To withdraw your consent please follow the opt-out links on any marketing message sent to you or contact privacy@voicu-asociatii.ro. Dacă v-ați dat consimțământul pentru colectarea, prelucrare și transferul datelor dvs. cu caracter personal, aveți dreptul să vi-l retrageți integral sau parțial. Pentru a vă retrage consimțământul, vă rugăm să urmați link-urile de renunțare la orice mesaj de marketing primit sau să contactați privacy@voicu-asociatii.ro.
Once we have received notification that you have withdrawn your consent, we will no longer process your information for the purpose(s) to which you originally consented unless there are compelling legitimate grounds for further processing which override your interests, rights and freedoms or for the establishment, exercise or defense of legal claims. Withdrawal of consent to receive marketing communications will not affect the processing of personal data for the provision of our legal services. După ce primim notificarea retragerii consimțământului, nu vom mai prelucra informațiile dvs. în scopul (scopurile) pentru care vi l-ați acordat inițial, cu excepția cazului în care există motive temeinice legitime pentru o prelucrare ulterioară, care să prevaleze intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor revendicări legale. Retragerea consimțământului pentru a primi comunicări de marketing nu va afecta prelucrarea datelor cu caracter personal pentru furnizarea serviciilor noastre juridice.
How long we keep your personal data Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal
We will only retain your personal data for as long as necessary to fulfil the purposes we collected it for, including for the purposes of satisfying any legal, accounting, or reporting requirements and, where required for Voicu & Asociații to assert or defend against legal claims, until the end of the relevant retention period or until the claims in question have been settled. Vom păstra datele dvs. cu caracter personal doar atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pe care le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare și, acolo unde este necesar, pentru ca Voicu & Asociații să afirme sau să se apere împotriva unor revendicări legale, până la sfârșitul perioadei de reținere relevante sau până la soluționarea revendicărilor în cauză.
In the case of video recordings, they will be stored for a maximum period of 30 days, unless duly justified. În cazul înregistrărilor video, acestea vor fi stocate pentru o perioada maximă de 30 de zile, cu excepția cazurilor temeinic justificate.
To determine the appropriate retention period for personal data, we consider the amount, nature, and sensitivity of the personal data, the potential risk of harm from unauthorized use or disclosure of your personal data, the purposes for which we process your personal data and whether we can achieve those purposes through other means, and the applicable legal requirements. Pentru a determina perioada de păstrare adecvată a datelor cu caracter personal, avem în vedere valoarea, natura și sensibilitatea datelor cu caracter personal, riscul potențial de vătămare a utilizării neautorizate sau divulgării datelor cu caracter personal, scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și posibilitatea realizării acestor scopuri prin alte mijloace, precum și prevederile legale aplicabile.
If you want to learn more about our specific retention periods for your personal data established in our retention policy, you may contact us at privacy@voicu-asociatii.ro. Dacă doriți să aflați mai multe despre perioadele de păstrare specifice ale datelor dvs., cu caracter personal stabilite în politica noastră de păstrare, ne puteți contacta la privacy@voicu-asociatii.ro.
Upon expiry of the applicable retention period we will securely destroy your personal data in accordance with applicable laws and regulations. La expirarea perioadei de păstrare aplicabile, vom distruge în siguranță datele dvs. cu caracter personal, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.
Changes to our Privacy Notice Modificări ale Notificării de Confidențialitate
We reserve the right to update and change this Notice from time to time in order to reflect any changes to the way in which we process your personal data or changing legal requirements. Any changes we may make to our Notice in the future will be posted on this page. Please check back frequently to see any updates or changes to our Notice. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și de a modifica această Notificare periodic, pentru a reflecta orice modificare a modului în care vă prelucrăm datele cu caracter personal sau la modificarea cerințelor legale. Orice modificări pe care le putem face în viitor în cadrul Notificării noastre vor fi afișate pe această pagină. Reveniți frecvent pentru a vedea orice actualizări sau modificări ale Notificării.
Contact details Date de contact
Questions, comments and requests regarding this Notice are welcomed and should be addressed to Privacy Team, at privacy@voicu-asociatii.ro, or by sending a letter to Voicu & Asociații, Str. Bilciuresti 9A, Etaj 7, București, sector 1, România. Întrebările, comentariile și solicitările dvs. referitoare la această Notificare sunt binevenite și trebuie adresate echipei de Protecție a Datelor, la adresa privacy@voicu-asociatii.ro sau prin trimiterea unei scrisori către adresa Voicu & Asociații, Str. Bilciuresti 9A, Etaj 7, București, sector 1, România.