Internal promotion

Internal promotion: Simona Merdariu becomes Partner in the Law firm

Simona Merdariu has been part of the Voicu & Filipescu team since 2006, training professionally within the Law firm, where she passed all professional levels in her over 15 years of activity.

As a graduate of law (Faculty of Law) and economics (Faculty of International Economic Relations), Simona has acquired a double specialization that allows her to ensure a complex approach to the business matters of the clients, international and local companies operating in Romania. She specializes in banking and finance and insurance law, capital market, mergers and acquisitions, corporate and commercial law, public procurement as well as settlement of commercial and administrative disputes, successfully representing clients within all levels of court and before regulation bodies.

In recent years, Simona has been involved as a managing associate in day to day assistance provided to important Romanian companies in the banking and finance, insurance and in large-scale projects such as acquisitions and mergers, financing complex projects, restructuring of activities and products, the launch of new products and business lines, the application of specific licenses or their passporting procedure from other EU Member States, regulatory issues and represented clients before the courts and regulators.

Simona grew up with us in rich and beautiful years, proving loyalty and exceeding her personal value with each client, with every professional or human issue within our company. Recognizing her as our partner is a smooth, undoubted transition that is based on the joy of working with her.”said Daniel Voicu, founding partner of the Firm.

Moving to this new professional level will further motivate me to dedicate myself to consulting and representing clients. This step is the continuous proof of the professional and moral support of the whole team and of the esteem and trust from the clients, collaborators, partners. Values, virtues, principles of ethics, corporate social responsibility and complex expertise we have deepened together, and they embody the premises of perseverance in contributing to the construction, development, solid consolidation in front of the constant challenges in the regulatory field vs. business environment vs. the practice (interpretation) of the courts.”, said Simona Merdariu.


Promovare internă: Simona Merdariu devine Partener în cadrul firmei de avocatură

Simona Merdariu face parte din echipa Voicu & Filipescu din anul 2006, formându-se profesional în cadrul Firmei, unde a parcurs în cei peste 15 ani de activitate toate palierele profesionale.

Ca absolventă de studii juridice (Facultatea de Drept) și economice (Facultatea de Relații Economice Internaționale), Simona a dobândit o dublă specializare ce îi permite să asigure o abordare complexă a problemelor de afaceri ale clienților, companii internaționale și locale care activează în România. Ea este specializată în drept financiar-bancar și asigurări, piața de capital, fuziuni și achizitii, drept comercial și societar, achiziții publice și soluționarea disputelor comerciale și administrative reprezentând cu succes clienți pe toate palierele instanțelor de judecată și în fața organismelor de reglementare.

În ultimii ani, Simona a fost implicată pe poziții de avocat senior coordonator în asistența curentă acordată unor importante companii din România din domeniul financiar-bancar și asigurări sau în proiecte de anvergură precum achiziții și fuziuni, finanțări, proiecte complexe, restructurarea activităţilor și a produselor, lansarea de noi produse sau linii de afaceri, aplicarea unor licenţe specifice sau procedura de passporting a acestora din alte state membre UE, chestiuni de reglementare și a reprezentat interesele clienților în fața instanțelor de judecată și a organismelor de reglementare.

Simona a crescut alături de noi în ani bogați și frumoși dovedind loialitate și depășindu-și valoarea personală cu fiecare client, cu fiecare chestiune profesională ori umană traită în firma noastră. Recunoasterea ei ca partener al nostru este o trecere lină, indubitabilă care se bazează pe bucuria de a lucra împreună cu ea.”, a declarat Daniel Voicu, partener fondator în cadrul firmei.

Trecerea la acest nou nivel profesional mă va motiva în plus să mă dedic activităților de consiliere și reprezentare a clienților. Acest pas reprezintă dovada continuă a suportului profesional și moral al întregii echipe și a stimei și încrederii din partea clienților, colaboratorilor, partenerilor. Valori, virtuți, principii de etică, responsabilitate socială corporativă și expertiză complexă le-am aprofundat împreună, și, acestea înglobează premisele stăruinței în a contribui la construirea, dezvoltarea, consolidarea temeinică, în fața provocărilor neîncetate din domeniul reglementar vs. mediul de afaceri vs. practica (interpretarea) instanțelor de judecată”, a declarat Simona Merdariu.