Reglementări privind Monitorizarea Investițiilor Străine Directe în România Implementarea Regulamentului UE 2019/452

Reglementări privind Monitorizarea Investițiilor Străine Directe în România
Implementarea Regulamentului UE 2019/452
FDI Screening Regulation in Romania
Implementation of Regulation (EU) 2019/452
de Dumitru Rusu, partener Voicu & Filipescu by Dumitru Rusu, Partner Voicu & Filipescu
Într-un mod discret și fără impact mediatic ori în opinia publică, în data de 11 octombrie a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune (“Regulamentul”) (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj). Discreetly and without impact on either media or on general public awareness, on 11 October was entering into force the Regulation (EU) 2019/452 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 establishing a framework for the screening of foreign direct investments into the Union (the “Regulation”) (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj).
Regulamentul stabilește cadrul pentru examinarea de către statele membre a investițiilor străine directe în Uniune din motive privind securitatea sau ordinea publică și pentru un mecanism de cooperare între statele membre, precum și între statele membre și Comisie, în ceea ce privește investițiile străine directe care sunt de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică. The Regulation establishes a framework for the screening by Member States of foreign direct investments into the Union on the grounds of security or public order and for a mechanism for cooperation between Member States, and between Member States and the Commission, with regard to foreign direct investments likely to affect security or public order.
Pentru a stabili dacă o investiție străină directă este de natură să afecteze securitatea sau ordinea publică, statele membre și Comisia pot lua în considerare efectele sale potențiale printre altele asupra: In determining whether a foreign direct investment is likely to affect security or public order, Member States and the Commission may consider its potential effects on, inter alia:
  • infrastructurii critice, fie ea fizică sau virtuală, inclusiv infrastructura din domeniul energiei, al transporturilor, al apei, al sănătății, al comunicațiilor, al mass-mediei, al prelucrării sau stocării datelor, infrastructura aerospațială, infrastructura din domeniul apărării sau infrastructura electorală ori financiară, asupra instalațiilor sensibile, precum și asupra terenurilor și proprietăților imobiliare, esențiale pentru utilizarea unei astfel de infrastructuri;
  • critical infrastructure, whether physical or virtual, including energy, transport, water, health, communications, media, data processing or storage, aerospace, defence, electoral or financial infrastructure, and sensitive facilities, as well as land and real estate crucial for the use of such infrastructure;
  • tehnologiilor critice și produselor cu dublă utilizare, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului, inclusiv tehnologiile inteligenței artificiale, ale roboticii, ale semiconductorilor și ale securității cibernetice, tehnologiilor aerospațiale, tehnologiilor din domeniul apărării și din cel al stocării energiei, tehnologiilor cuantice și nucleare, precum și nanotehnologiilor și biotehnologiilor;
  • critical technologies and dual use items as defined in point 1 of Article 2 of Council Regulation (EC) No 428/2009, including artificial intelligence, robotics, semiconductors, cybersecurity, aerospace, defence, energy storage, quantum and nuclear technologies as well as nanotechnologies and biotechnologies;
  • aprovizionării în ceea ce privește factorii de producție critici, inclusiv energia sau materiile prime, precum și asupra securității materiale;
  • supply of critical inputs, including energy or raw materials, as well as food security;
  • accesului la informații sensibile, inclusiv la date cu caracter personal, sau asupra capacității de a controla aceste informații; sau
  • access to sensitive information, including personal data, or the ability to control such information; or
  • libertății și pluralismului mass-mediei.
  • the freedom and pluralism of the media.
România a declarat mecanismul pre-existent de monitorizare a investițiilor directe implementat de către Consiliul Concurenței și Consiliul Suprem de Apărare al Țării – CSAT ca și mecanism corespunzător Regulamentului UE 2019/452.

Link aici…

Romania has declared a pre-existing investment screening mechanism implemented by the Competition Council and the National Defence Council (Consiliul Suprem de Aparare al Tarii – CSAT) as corresponding to Regulation (EU) 2019/452.

Link here…

Mecanismul pre-existent de monitorizare a investițiilor din domeniile posibil afectând securitatea națională The pre-existing investment screening mechanisms on areas potentially affecting the national security
Există de multă vreme în România un mecanism de monitorizare a investițiilor, în forma actuală din 2012, nu în mod specific pentru investiții străine directe (ISD) dar pentru orice achiziție, de către entități locale, UE și non-UE, posibil afectând „securitatea națională”. Este considerată achiziție atât achiziționarea directă de acțiuni cât și alte forme de preluare a controlului asupra unor întreprinderi ori active din domeniile relevante. There was a long time existing investments screening mechanism in Romania, in the currently applicable form since 2012, not particularly for foreign direct investments (FDIs) but for any acquisition, by domestic, EU or non-EU investors, potentially affecting the “national security”. It is considered acquisition any direct acquisition of shares or other form of taking control over businesses or assets in the relevant areas.
Monitorizarea este exercitată de către CSAT prin Consiliul Concurenței (art. 46 para 9-12 din Legea Concurenței nr. 21/1996, republicată, respectiv normele de aplicare, coroborată cu Hotărârea CSAT nr. 73/2012) iar aprobarea/refuzul sunt emise fie de către CSAT sau, dacă CSAT consideră necesar, este trimisă către Guvern care poate aproba/refuza o anume tranzacție. The screening is exercised by CSAT through the Competition Council (art. 46 para 9-12 of the Competition Law 21/1996, republished, and application norms, corroborated with CSAT Resolution no. 73/2012) and approval / rejection is issued either by CSAT or, if CSAT deems necessary, is included on the Government agenda which may approve / reject a specific transaction.
Domeniile monitorizate sunt: securitatea cetăţeanului şi a colectivităţilor; securitatea frontierelor; securitatea energetică; securitatea transporturilor; securitatea sistemelor de aprovizionare cu resurse vitale; securitatea infrastructurii critice; securitatea sistemelor informatice şi a celor de comunicaţii; securitatea activităţii financiare, fiscale, bancare şi de asigurări; securitatea producerii şi circulaţiei armamentului, muniţiilor, explozibililor, substanţelor toxice; securitatea industrială; protecţia împotriva dezastrelor; protecţia agriculturii şi a mediului înconjurător; protecţia operaţiunilor de privatizare a întreprinderilor cu capital de stat sau a managementului acestora. The areas under scrutiny are: citizens and community security, frontier security, energy, transportation, critical inputs and supply, critical infrastructure, security of IT and communication systems, financial and taxation activity, banking and insurance activity, production and movement of armament, ammunition, explosives and toxic materials, industrial security, disasters management, agriculture and environment protection, privatisation of state owned companies or of the management of such companies.
Aprobarea/refuzul unei tranzacții, sau recomandarea către Guvern pentru aprobare/refuz, este bazată pe analiza discreționară a CSAT – poate fi refuzată o tranzacție dacă CSAT consideră că ar putea prezenta risc pentru securitatea națională. CSAT poate solicita opinii de la structurile serviciilor secrete ori de la autoritățile publice implicate în mod direct în sectorul corespunzător. Approval / rejection, or recommendation to the Government for the approval / rejection, is based on discretionary assessment of CSAT – can be rejected if CSAT believes that the revised transaction might present risks for the national security. CSAT may request opinions from state intelligence structures and public authorities directly involved in the corresponding sector.
Deși în linii mari domeniile monitorizate în România se suprapun cu cele din Regulament, având în vedere și caracterul lor relativ general, este important de menționat că Regulamentul aduce și noi aspecte în discuție precum libertarea și pluralismul mass-media sau accesul la informații sensibile, precum și definiții specifice în domeniul tehnologiilor critice. Although in brought lines the areas under current scrutiny in Romania overlaps with the areas from the Regulation, given also their quite generality, it worth to mention that Regulation brings on the table some new aspects such as the freedom and pluralism of the media or access to sensitive information, as well as specific definitions of critical technologies.
Întrucât Regulamentul este de directă aplicare, iar România a declarat mecanismul prezent ca și corespunzător mecanismului din Regulament, concluzia logică este că posibilele investiții ale investitorilor non-UE în noile domenii vor intra sub mecanismul existent de monitorizare. The Regulation being of direct application and while Romania has declared the current mechanism as corresponding to that one referred by the Regulation, it is therefore a logical conclusion that the potential investments of non-EU investors in the new areas would enter under the existing scrutiny mechanism.
Modificarea și completarea Mecanismului de Monitorizare a Investițiilor Adjustment and supplementation of the Investment Screening Mechanism
Guvernul României a inițiat un proiect de Ordonanță de Urgență pentru implementarea prevederilor Regulamentului, cu modificarea și completarea mecanismului pre-existent, proiect care este în acest moment în procedura de consultare publică.

Link aici…

The Romanian Government has initiated a draft Emergency Ordinance for the implementation of the Regulation and adjustment and supplementation of the pre-existing mechanism, which is now under public consultation.

Link here…

Ce aduce nou proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului? What brings new the draft Government Emergency Ordinance?
Proiectul stabilește un organism consultativ inter-instituțional denumit Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD) care va analiza orice intenții de investiții străine directe și va putea interzice ori propune interzicerea acelora care ar putea prezenta amenințări pentru securitate sau pentru ordinea publică. The draft ordinance creates an inter-institutional consultative body named the Screening Commission for Foreign Direct Investment (CEISD) that will review all foreign direct investment plans and bans or propose bans for those that pose potential threats for security or public order.
CEISD se constituie pe lângă Guvernul României, prin decizie a Prim-ministrului, şi este alcătuită din reprezentanți ai aparatului de lucru al Prim-ministrului, Administrației Prezidențiale, Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații (SRI), Serviciului de Informații Externe (SIE) și Consiliul Concurenței. CEISD works in the Government and it is established by decision of the Prime-Minister. It shall include representatives of the prime minister’s office, Presidency, Ministry of Economy, Energy and Business Environment, Ministry of Finance, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of National Defence, Ministry of Justice, Ministry of Internal Affairs, Romanian Intelligence Service (SRI), Foreign Intelligence Service (SIE), and Competition Council.
CEISD este un organ deliberativ și de analiză dar având și dreptul de a lua decizii. În cazul în care se identifică posibile amenințări la siguranța națională ori în caz de neîntrunire a majorității necesare pentru luarea unei decizii, se va solicita punctul de vedere al CSAT, care este de asemenea îndreptățit să escaladeze situația către Guvern. CEISD is a deliberative and pre-screening body, being also entitled to take decision. However, in case of identification of potential threats to national security or disagreement between members, the opinion of CSAT should be required, CSAT being also entitled to escalate the case to the Government.
Proiectul de ordonanță menționează de asemenea solicitarea aprobării Consiliul Operativ de Securitate Cibernetică – COSC, în situația în care investiția străină directă țintește ori are implicații în domeniul IT &C și care ar putea afecta ori dăuna securității și ordinii publice din România. COSC este un organism executiv inter-instituțional responsabil cu aspectele operative are Strategiei Naționale de Securitate Cibernetică, lucrând în cadrul Serviciului Român de Informații (SRI). The draft ordinance also provides requesting the approval of the Cyber Security Operational Council (Consiliul Operativ de Securitate Cibernetica – COSC), in situation where foreign direct investments target or involve IT&C technologies that may affect or harm Romania’s security or public order. COSC is an inter-institutional executive body responsible with the operational aspects of the National Cyber Security Strategy, working within Romanian Intelligence Service (SRI).
Un aspect nou adus de proiectul de ordonanță, în linie cu Regulamentul, este nu numai stabilirea unui proces de analiză, cu aprobare simplă, condiționată, ori refuz al unei tranzacții, dar de asemenea instituirea unui proces de monitorizare și posibilă retragere ulterioară a autorizării, cu posibile măsuri protective precum suspendarea drepturilor de proprietate și vânzarea forțată în licitații publice. A new aspect brought by the draft ordinance, in line with the Regulation, is the establishment not only of a pre-approval process, with simple or conditional approval or rejection, but also of a monitoring activity and potential later withdrawal of the authorisation, with potential protective measures such as suspension of the ownership rights and further forced sale of the participations in public tenders can be applied.
În plus, proiectul conține reglementări speciale pentru domeniul mass-media. Acestea includ entități economice deținând licențe audio-vizuale la nivel național sau regional și publicații periodice având un tiraj mediu de cel puțin 5.000 de exemplare tipărite/zi în ultimul an calendaristic sau un portal web cu minimum 10.000 de accesări/lună. Furthermore, the draft enactment contains specific provisions for undertakings operating in the mass-media industry. This includes companies holding an audio-visual license at national or regional level and periodic publications with an average circulation of at least 5,000 printed copies per day in the last calendar year or a web portal with a minimum of 10,000 ‘accesses’ per month.
Este de așteptat să vedem forma finală aprobată și publicată a ordonanței. Let’s see the final form of the Government Ordinance approved and published.
Modificări legislative publicate în luna septembrie 2020 Legal Changes of September 2020
Practica Voicu & Filipescu acoperă toate domeniile de expertiză relevante pentru compania dumneavoastră. În această ediţie vă sunt prezentate câteva modificări legislative recente în următoarele domenii: Voicu & Filipescu is a full service law firm, covering all legal areas relevant to your company’s activity. This issue of our monthly newsletter provides you with a brief description of some of the recent legal amendments in:
Protecția datelor cu caracter personal Dreptul muncii Data Protection Employment
Litigii și arbitraje Achiziții publice Litigation & Arbitration Public Procurement
descarca versiunea completa in limba romana
(.pdf)
download full english version
(.pdf)