VF’s dedicated task force to address coronavirus (COVID-19) concerns

Alerta: VF a lansat Grupul dedicat de lucru in contextul Coronavirus (COVID-19). Solutii legale si strategii in beneficiul companiilor Alert: VF has organised a dedicated task force to address coronavirus (COVID-19) concerns. Legal implications and strategies for companies
Răspîndirea noului coronavirus (COVID-19) a început să afecteze România în multe direcții. Pentru a face față noilor provocări, companiile trebuie să creeze politici și strategii de gestionare a problemelor apărute în legătură cu contractele în vigoare și serviciile oferite clienților, cu relațiile de muncă precum și cu sănătatea și securitatea în muncă, pentru a numi doar cateva.
As the coronavirus (COVID-19) remains a developing situation, it has begun affecting Romania in major ways. Companies must develop policies and strategies to address issues associated with contracts and  customer service, employment and health & safety issues to say at least.
Riscul contractual și cel al lanțului de aprovizionare – Contractul a devenit imposibil sau ilegal de executat? A devenit prea oneros pentru una din părți? Este un caz de forță majoră? Există asigurări disponibile pentru a acoperi pierderile suferite? Citiți aici articolul relevant.
Contract and Supply Chain Risk – Has the contract become impossible or illegal to perform? Has it become too onerous on one party? Is it force majeure event? Are there insurances available to cover any losses suffered? Read here the relevant article.
Dreptul muncii  – Provocări și Riscuri – Majoritatea companiilor au restricționat călătoriile de afaceri internaționale și, în unele cazuri, interne. Angajatorii au pus deja în aplicare sau iau în considerare aplicarea lucrului la domiciliu în viitorul apropiat. Ați evaluat riscurile și implicațiile financiare aferente (concedii medicale plătite/neplătite, obligații de plată a salariului)? Sau obligațiile față de proprii angajați ori față de autorități în ceea ce privește sănătatea și securitatea în muncă? Citiți aici articolul relevant.
Labor and Employment – Challenges and Risks – Most businesses have restricted non-essential international (and in some cases) national business travels. Employers have implemented or consider to implement working from home arrangements in the near future. Have you assessed related risks and financial implications (paid/unpaid sick leave, wage payment obligations)? Or obligations towards your own employees or authorities in terms of health & safety issues? Read here the relevant article.
Protecția datelor – Poate un angajator întreba angajații cu privire la călătoriile recente și la expunerea aferentă? Poate un angajator colecta date privind starea medicală a angajatului?
Data Privacy – Can an employer question employees about recent travel and potential exposure? Can an employer collect data on the related medical condition of the employee?
Voicu & Filipescu a organizat și lansat grupul de practică de lucru pentru probleme legate de Coronavirus (COVID-19) in beneficiul companiilor care doresc să fie informate și bine pregătite pentru riscurile implicate de răspîndirea virusului. Echipa noastră de profesioniști este pregătită să răspundă întrebărilor cu privire la politicile și strategiile adecvate care trebuie adoptate în acest context, și să vă țină la curent cu legislația specifică adoptată și poziția autorităților.  
Voicu & Filipescu has set up a task force to address coronavirus (COVID-19) concerns for companies seeking to be aware and well-prepared for the related risks. Our dedicated team is ready to address your questions about proper policies and strategies to be adopted in this context, as well as to keep you informed on the specific legislation adopted and governmental agencies position.   
Informațiile furnizate în acest document sunt generale și nu reprezintă consultanță juridică în analizarea și soluționarea unei probleme juridice specifice. Dacă aveți întrebări cu privire la o anumită situație, adresați-le la:
Informațiile furnizate în acest document sunt generale și nu reprezintă consultanță juridică în analizarea și soluționarea unei probleme juridice specifice. Dacă aveți întrebări cu privire la o anumită situație, adresați-le la:
Voicu & Filipescu SCA,
office@vf.ro
Tel. +4021 3140200