Modificarea Codului Muncii. Noi clarificări privind zilele libere plătite acordate salariaților care aparțin unui cult religios legal creștin

Modificarea Codului Muncii.
Noi clarificări privind zilele libere plătite acordate salariaților care aparțin unui cult religios legal creștin
Amendment of the Labour Code.
New clarifications regarding the paid free days granted to employees belonging to a Christian legal religious cult
Noi modificări aduse art. 139 din Codul muncii New amendments to art. 139 of the Labour Code
În Monitorul Oficial al României nr. 280/03.04.2020 a fost publicată Legea nr. 37/2020 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53 – Codul muncii și a art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011, în vigoare începând cu data de 06.04.2020 („Legea 37/2020”). Law no. 37/2020 for the amendment of art. 139 of Law no. 53/2003 – Labor Code and art. 94 of the National Education Law no. 1/2011 (“Law 37/2020“) was published in the Official Gazette of Romania no. 280/03.04.2020, and is in force starting with 06.04.2020.
Astfel, se stabilește că, pentru salariații care aparțin unui cult religios legal creștin (ortodocși, romano-catolici, protestanți), zilele libere pentru Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paști, prima și a doua zi de Rusalii se acordă în funcție de data la care sunt celebrate de acel cult (alin. 21 al art. 139 din Codul muncii). Thus, it is established that, for the employees belonging to a Christian legal religious cult (Orthodox Christians, Roman Catholics, Protestants), the free days for Good Friday, the first and second Easter day, the first and second day of Pentecost are granted according to the date when they are celebrated by that cult (paragraph 21 of art. 139 of the Labour Code).
De asemenea, salariații care au beneficiat de zilele libere pentru Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paști, prima și a doua zi de Rusalii, atât la datele stabilite pentru cultul religios legal creștin de care aparțin, cât și pentru alt cult creștin, vor recupera zilele suplimentare pe baza unui program stabilit de angajator (alin. 31 al art. 139 din Codul muncii). Also, the employees who benefited from the free days for Good Friday, the first and second day of Easter, the first and second day of Pentecost, both at the dates established for the Christian legal religious cult they belong to, as well as for another Christian cult, they will recover the extra days based on a schedule established by the employer (paragraph 31 of art. 139 of the Labour Code).
Motivele care au condus la completarea art. 139 din Codul muncii The reasons that led to the amendment of art. 139 of the Labour Code
Art. 139 din Codul muncii cuprinde, printre zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează și trei sărbători religioase creștine (Paștele, Rusaliile și Craciunul). În ceea ce privește Crăciunul, acesta este sărbătorit la aceeași dată calendaristică, în schimb Paștele, și implicit, Rusaliile nu se sărbătoresc la o dată fixă. Art. 139 of the Labour Code includes, among the legal holidays days in which the work is not performed, three Christian religious holidays (Easter, Pentecost and Christmas). As for Christmas, it is celebrated on the same calendar date, while Easter, and implicitly, Pentecost, are not celebrated on a fixed date.
Din acest motiv, legiuitorul român a considerat oportună modificarea Codului muncii în sensul celor de mai sus, astfel încât salariații să poată beneficia de zilele libere potrivit cultului legal creștin de care aparțin, fără ca activitatea angajatorului să fie afectată. For this reason, the Romanian law maker considered it appropriate to amend the Labour Code as mentioned above, so that the employees could benefit from the free days according to the Christian legal cult of which they belong, without affecting the activity of the employer.
De altfel, de-a lungul timpului, în doctrina de specialitate s-a exprimat ideea conform căreia, pentru a nu încălca drepturile recunoscute de lege salariaților, angajatorul ar trebui fie să le ofere acestora posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile de serviciu în zilele ce nu constituie sărbătoare legală potrivit calendarului liturgic al cultului creștin căruia aparțin respectivii salariați, fie să le acorde zile libere și cu ocazia sărbătorilor prevăzute de calendarul liturgic al cultului dominant. Moreover, over time, in the specialized literature was mentioned the idea that, in order not to violate the rights recognized by the law to the employees, the employer should either offer them the opportunity to perform their duties in the days that do not represent a legal holiday according to the liturgical calendar of the Christian cult to which the respective employees belong, either to grant them free days also on the occasion of holidays provided by the liturgical calendar of the dominant cult.
Potrivit noilor dispozițiile legale, în eventualitatea în care angajatorul acordă, de exemplu, zile libere atât pentru Paștele ortodox, cât și pentru Paștele catolic, salariații care au beneficiat de astfel de zile libere “dublate” (pentru ambele sărbători aparținând unor culte religioase creștine diferite) vor trebui să recupereze zilele suplimentare astfel acordate, în conformitate cu programul stabilit de angajator în acest sens. According to the new legal provisions, in the event that the employer grants, for example, holidays for both Orthodox and Catholic Easter, employees who have benefited from such “doubled” days (for both holidays belonging to different Christian religious cults) will have to recover the extra days thus granted, according to the schedule established by the employer in this regard.
Acordarea zilelor libere salariaților care aparțin unui alt cult religios decât cel creștin Granting of free days to the employees belonging to a religious cult other than a Christian one
În ceea ce privește salariații care aparțin altor culte religioase legale decât cele creștine (iudaic, musulman, budist), aceștia beneficiază de 2 zile libere pentru fiecare din cele 3 sărbători religioase anuale declarate (6 zile pe an). As for the employees belonging to other legal religious cults than the Christian ones (Jewish, Muslim, Buddhist), they benefit from 2 free days for each of the 3 annual religious holidays such declared (6 days/year).
Potrivit alin. (3) al art. 139 din Codul muncii, zilele libere stabilite potrivit alin. (1) pentru persoanele aparţinând cultelor religioase legale, altele decât cele creştine, se acordă de către angajator în alte zile decât zilele de sărbătoare legală stabilite potrivit legii sau de concediu de odihnă anual. According to para. (3) of art. 139 of the Labour Code, the free days established according to para. (1) for persons belonging to legal religious cults, other than Christian ones, is granted by the employer on days other than the legal holidays established according to the law or of annual rest holidays.
Prin urmare, din analiza acestor dispoziții legale, rezultă că cele 6 zile libere de care beneficiază salariații care aparțin altor culte religioase legale decât cele creștine se acordă în plus față de zilele libere nelucrătoare stabilite de alin. (1) al art. 139 din Codul muncii. Therefore, from the analysis of these legal provisions, it results that the 6 free days granted to the employees belonging to other legal religious cults than the Christian ones are granted in addition to the non-working days established by para. (1) of art. 139 of the Labour Code.
Care sunt cultele religioase legale recunoscute în România? What are the legal religious cults recognized in Romania?
La nivel național există 18 culte religioase recunoscute, prevăzute în anexa Legii nr. 486/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, și anume: Biserica Ortodoxă Română, Episcopia Ortodoxă Sârbă de Timișoara, Biserica Romano-Catolică, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Arhiepiscopia Bisericii Armene, Biserica Ortodoxă de Rit Vechi din România, Biserica Reformată din România, Biserica Evanghelică C.A. din România, Biserica Evanghelică Lutherană din România, Biserica Unitariană din Transilvania, Cultul Creștin Baptist-Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România, Biserica Creștină După Evanghelie din România, Biserica Evanghelică Română, Cultul Creștin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România, Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic, Cultul Musulman, Organizația Religioasă „Martorii lui Iehova”. At national level, there are 18 recognized religious cults, provided in the annex to Law no. 486/2006 on religious freedom and the general regime of the cults, namely: Romanian Orthodox Church, Serbian Orthodox Bishopric of Timișoara, Roman Catholic Church, Romanian United Church with Rome, Greek Catholic Church, Archdiocese of Armenian Church, Old Rit Orthodox Church of Romania, the Reformed Church in Romania, the Evangelical Church CA from Romania, Evangelical Lutheran Church from Romania, Unitarian Church from Transylvania, Christian Baptist Church – Union of Baptist Christian Churches from Romania, Christian Church After the Gospel from Romania, Romanian Evangelical Church, Pentecostal Christian Church – Church of the Apostolic Adventist Church in Romania, Seventh Day Adventist Church from Romania, Federation of Jewish Communities of Romania – Mosaic Cult, Muslim Cult, Religious Organization “Jehovah’s Witnesses”.
Informațiile furnizate în acest document sunt generale și nu reprezintă consultanță juridică în analizarea și soluționarea unei probleme juridice specifice. Dacă aveți întrebări cu privire la o anumită situație, adresați-le la: The information provided herein presents general information and should not be relied on as legal advice when analyzing and resolving a specific legal issue. If you have specific questions regarding a particular fact situation, please address your queries to:
Voicu & Filipescu SCA,
office@vf.ro

Tel. (+4) 021 314 02 00