Legal Alert Pensii Ocupationale

Legal Alert

 

Noua lege privind Pensiile Ocupaționale The new law regarding Occupational Pensions
Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 10 din 08 ianuarie 2020 va intra în vigoare în 30 de zile de la publicare Law no. 1/2020 regarding occupational pensions, published in the Official Gazette, Part I no. 10 of January 08, 2020 will enter into force within 30 days of publication
Legea nr. 1/2020 transpune Directiva UE 2016/2341 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale (IORP II) în legislația națională, stabilindu-se cadrul legal pentru înființarea si funcționarea schemelor de pensii ocupaţionale şi fondurilor de pensii ocupaţionale, autorizarea si funcţionarea administratorilor, avizarea și funcționarea instituţiilor de credit pentru activitatea de depozitare şi de custodie a activelor fondurilor de pensii ocupaţionale, avizarea auditorilor financiari, pentru activitatea desfăşurată în calitate de auditor al administratorilor şi al fondurilor de pensii ocupaţionale, reglementarea şi supravegherea prudenţială a sistemului pensiilor ocupaţionale. Law no. 1/2020 transposes the EU Directive 2016/2341 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 on the activities and supervision of institutions for the provision of occupational pensions (IORP II) in the national legislation, establishing the legal framework for the establishment and functioning of occupational pension schemes and the occupational pension funds, the authorization and functioning of the related administrators, the approval and functioning of the credit institutions for the activity of deposit and custody of the assets of the occupational pension funds, the approval of the financial auditors, for the activity carried out as auditor of the administrators and the occupational pension funds, the regulatory and prudential supervision of the occupational pension system.
ASF urmează să emită reglementări specifice pentru aplicarea acestor noi dispoziții legale. FSA shall issue specific regulations for the application of these new legal provisions.
Citiți articolul complet Read the full article
Informațiile furnizate în acest document sunt generale și nu reprezintă consultanță juridică în analizarea și soluționarea unei probleme juridice specifice. Dacă aveți întrebări cu privire la o anumită situație, adresați-le la: The information provided herein presents general information and should not be relied on as legal advice when analyzing and resolving a specific legal issue. If you have specific questions regarding a particular fact situation, please address your queries to:
Voicu & Filipescu, at office@vf.ro or tel. no. +4021 314 02 00 .