Modificarea Codului Muncii și a legislației privind discriminarea. Completări aduse în ceea ce privește discriminarea în contextul relației de muncă

Alertă legislativă

Codul muncii

Modificarea Codului Muncii și a legislației privind discriminarea.
Completări aduse în ceea ce privește discriminarea în contextul relației de muncă
Amendment of the Labor Code and the legislation regarding discrimination.
Supplementary provisions related to discrimination in the employment field
Codul Muncii modificat la art. 5, art. 59 și art. 260 New amendments to art. 5, art. 59 and art. 260 of the Labor Code
În Monitorul Oficial al României nr. 658/24.07.2020 a fost publicată Legea nr. 151/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, în vigoare începând cu data de 27.07.2020 („Legea 151/2020”). Law no. 151/2020 for the amendment of Law no. 53/2003 – Labor Code was published in the Official Gazette of Romania no. 658/24.07.2020 and is in force starting with 27.07.2020 (“Law 151/2020“).
Noua reglementare modifică definițiile stabilite pentru conceptul de „discriminare” (atât directă cât și indirectă), completând, printre altele, criteriile stabilite de Codul Muncii pentru a aprecia care acte/ fapte sunt considerate discriminare. This new enactment is amending the definitions provided for the concept of “discrimination” (both direct and indirect), by means of amending, inter alia, the criteria established by the Labor Code for assessing which acts/deeds are considered as discrimination.
De asemenea, Legea 151/2020 introduce noțiunile de „hărțuire”, „discriminare prin asociere” și „victimizare” și stabilește, totodată, că orice comportament care constă în a dispune, scris sau verbal, unei persoane să utilizeze o formă de discriminare, care are la bază unul dintre criteriile prevăzute de Codul Muncii, împotriva uneia sau mai multor persoane, este considerat discriminare. Moreover, Law 151/2020 introduces the concept of “harassment”, “discrimination by association” and “victimization” and does also establish that any behavior consisting in ordering a person, in writing or orally, to use a form of discrimination based on one of the criteria provided by the Labor Code, against one or more individuals, is considered discrimination.
Completările aduse includ și precizarea situațiilor care nu sunt considerate discriminare, acestea vizând anumite cerinţe profesionale esenţiale şi determinante care pot justifica excluderi sau deosebiri în privinţa unui anumit loc de muncă legate de natura specifică a activităţii în cauză sau a condiţiilor în care activitatea respectivă este realizată, cu condiţia ca scopul să fie legitim şi cerinţele proporţionale. The new amendments does also include the cases that are not considered discrimination, which are aiming to cover certain professional requirements that are essential and decisive and which could justify exclusions or distinctions as regards a particular job that are linked to the specific nature of that specific activity or the conditions under which that activity is performed, to the extent that the purpose is legitimate and the requirements are proportionate.
În plus, Legea 151/2020 aduce completări interdicției de concediere a angajaților stabilită de art. 59 litera a) din Codul Muncii, prin alinierea criteriilor vizate cu cele prevăzute pentru interdicția disciriminării. In addition, Law 151/2020 amends the interdiction to dismiss employees as established under article 59 letter a) of the Labor Code, by means of aligning the relevant criteria with the criteria established for the interdiction to discriminate.
În final, noua reglementare stabilește sancțiunea contravențională corelativă nerespectării prevederilor indicate, fiind introdusă sanțiunea amenzii între 1.000 lei și 20.000 lei. Finally, the new enactment provides the related contravention for failure to observe said provisions, a fine between LEI 1,000 and LEI 20,000 being newly introduced.
Legea hărțuirii morale, intrată în vigoare la 12.08.2020. Completări aduse O.G. 137/2000* și a Legii 202/2002** Moral harassment law has just been enacted and entered into force on August 12, 2020. New supplementary provisions brought to G.O. 137/2000* and Law 202/2002**
În Monitorul Oficial al României nr. 713/07.08.2020 a fost publicată Legea nr. 167/2020 pentru modificarea şi completarea O.G. 137/2000 precum şi pentru completarea art. 6 din Legea 202/2002, în vigoare începând cu data de 12.08.2020 („Legea 167/2020”). Law no. 167/2020 for the amendment of G.O. 137/2000 as well as for the amendment or article 6 of Law 202/2002 was published in the Official Gazette of Romania no. 713/07.08.2020 and is in force starting with 12.08.2020 (“Law 167/2020“).
Separat față de modificările aduse de legiuitor Codului Muncii în baza Legii 151/2020, mai sus menționată, prevederile Legii 167/2020 aduc completări și legislației specifice în materia discriminării. Separately from the amendments brought by the legislator to the Labor Code through Law 151/2020, as mentioned above, the provisions of Law 167/2020 are also bringing amendments to the specific legislation regarding discrimination.
Astfel, Legea 167/2020 introduce conceptul de “hărțuire morală” în cuprinsul O.G. 137/2000, stabilind, printre altele, ce comportament este considerat ca fiind hărțuire morală (formele acesteia incluzând conduita ostilă sau nedorită, comentarii verbale, acțiuni sau gesturi, stres și epuizare fizică). Specifically, Law 167/2020 introduces the concept of “moral harassment” within the G.O. 137/2000, establishing, inter alia, what behavior is considered as a moral harassment behavior (e.g. hostile or unwanted behavior, verbal comments, actions and gestures, physical burn-out and stress).
Sunt stabilite obligații specifice în sarcina angajatorilor, în scopul prevenirii şi combaterii actelor de hărţuire morală la locul de muncă, cum ar fi: Several specific duties are provided for the employers, in order to prevent and fight against acts of moral harassment at the working place, such as:
  • obligaţia de a lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii şi combaterii actelor de hărţuire morală la locul de muncă (inclusiv prin prevederea în regulamentul intern de sancţiuni disciplinare aferente);
  • the obligation to take any measure that are required for the scope of preventing and fighting against acts of moral harassment at the working place (including by means of establishing related disciplinary sanctions under the internal regulations);
  • interdicția de a stabili, în orice formă, de reguli sau măsuri interne care să oblige, să determine sau să îndemne angajaţii la săvârşirea de acte sau fapte de hărţuire morală la locul de muncă.
  • the interdiction to establish, in any form, of internal rules or measures that oblige, determine, or encourage the employees to exert acts of moral harassment at the working place.
Legea 167/2020 prevede o serie de sancțiuni specifice aplicabile (i) atât angajaților care săvârșesc acte de hărțuire morală (care pot fi sancționați cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei), cât și (ii) pentru nerespectarea obligațiilor specifice stabilite în sarcina angajatorilor în acest context (nivelul amenzilor variind între 30.000 lei și 200.000 lei). Law 167/2020 provides several specific sanctions that are applicable (i) both to employees exerting acts of moral harassment (which could be sanctioned with fines between LEI 10,000 to LEI 15,000), as well as (ii) for failure to observe the specific obligations established for employers in this context (the level of fines ranging between LEI 30,000 and LEI 200,000).
De asemenea, Legea 167/2020 stabilește și măsurile specifice pe care instanța de judecată (sau, în anumite situații, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării) le poate dispune, în măsura în care se constată săvârşirea unei fapte de hărţuire morală la locul de muncă, dintre care menționăm: Moreover, the new enactment establishes the specific measures which could be imposed by a court of law (or, in certain cases, by the National Council for Fighting against Discrimination), to the extent that it is decided that an act of moral harassment at the working place was committed:
  • obligarea angajatorului la plata către angajat a unei despăgubiri în cuantum egal cu echivalentul drepturilor salariale de care a fost lipsit;
  • the obligation of the employer to pay to the employee an amount which is equal with the salary rights which were not granted to him/her;
  • obligarea angajatorului la plata către angajat a unor daune compensatorii şi morale;
  • the obligation of the employer to pay to the employee damage compensation and moral damages;
  • obligarea angajatorului la modificarea evidenţelor disciplinare ale angajatului.
  • the obligation of the employer to modify the disciplinary entries regarding the employee.
Cât privește modificările aduse Legii 202/2002, art. 6 al acesteia a fost completat prin adăugarea interdicției de hărțuire morală la locul de muncă pe criteriul de sex, dispozițiile O.G. 137/2000 fiind aplicabile în mod corespunzător și pentru astfel de cazuri. With respect to the amendments brought to Law 202/2002, article 6 of said enactment was supplemented by means of introducing the interdiction of moral harassment based on sex, the provisions of G.O. 137/2000 being applicable also for such cases, accordingly.
*Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
**Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.
*Government Ordinance no. 137/2000 on the prevention and sanctioning of all forms of discrimination.
**Law no. 202/2002 on equality of opportunities and treatment between women and men.
Implicații practice și recomandări Practical implications and recommendations
În contextul precizat, se impune o revizuire a diverselor prevederi din regulamentele și/sau politicile interne ale angajatorilor care adresează chestiunile legate de discriminare, aplicabile la nivelul angajatorilor, cu scopul de a alinia principiile stabilite la nivel intern cu cerințele legale în vigoare. In this context, a review of various provisions included under the employers’ internal regulations and/or policies addressing the discrimination related issues is deemed necessary,  with an aim to align the principles established at internal levels with the applicable legal requirements.
În concret, se impun clarificate și/sau detaliate, între altele, situațiile care constituie discriminare (conform criteriilor completate din Codul Muncii), interdicțiile privind hărțuirea și hărțuirea morală și interdicțiile privind victimizarea. Specifically, it is necessary to clarify and/or provide additional details regarding, inter alia, the cases consisting of discrimination (considering the criteria from the Labor Code), interdictions regarding harassment and moral harassment and interdictions regarding victimization.
Devine necesară și stabilirea măsurilor efective în scopul prevenirii şi combaterii actelor de hărţuire morală la locul de muncă precum și a sancțiunilor aplicabile pentru eventualele încălcări, din partea angajaților, a prevederilor în vigoare. Setting up of effective measures for preventing and fighting against acts of moral harassment at the working place as well as the sanctions which are applicable for the potential breaches, by the employees, of the provisions in force, become necessary.
Tot în acest context, este recomandabilă realizarea unei informări adecvate a angajaților în privința cerințelor legale aferente, precum și o evaluare a remediilor/ procedurilor care au legătură cu soluționarea diverselor chestiuni legate de discriminarea la locul de muncă pentru a se asigura protecția eficientă a drepturilor angajaților din această perspectivă. Also, we recommend to employers to adequately inform the employees regarding the related legal requirements, as well as to perform an assessment of the remedies/ procedures that are connected with addressing various issues related to discrimination at the working place in order to ensure an efficient protection of the employees’ rights from such perspective.
descarca versiunea completa in limba romana (.pdf) download full english version (.pdf)
Informațiile furnizate în acest document sunt generale și nu reprezintă consultanță juridică în analizarea și soluționarea unei probleme juridice specifice. Dacă aveți întrebări cu privire la o anumită situație, adresați-le la: The information provided herein presents general information and should not be relied on as legal advice when analyzing and resolving a specific legal issue. If you have specific questions regarding a particular fact situation, please address your queries to:
Voicu & Filipescu SCA,
office@vf.ro
Tel. (+4) 021 314 02 00