Ordonanța 29 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare publicată în MO 230/21.03.2020

Ordonanța 29 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare publicată în MO 230/21.03.2020 Ordinance 29 on certain economic and budgetary-fiscal measures published in Official Gazette 230/21.03.2020
Măsuri ce privesc Impozitele și taxele locale pentru anul 2020 – Art. V Measures on local taxes for the year 2020 – Art. V
Prima tranșă a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren și impozitului auto se poate achita pana la 30 iunie 2020 inclusiv (termenul anterior era 31 martie inclusiv). The first installment of building tax, land tax and car tax can be paid by June 30, 2020 inclusively (the previous deadline was March 31 inclusively).

 

Până la 30 iunie 2020 inclusiv se poate beneficia și de bonificația de 10% acordată pentru plata integrală a impozitelor amintite pentru anul 2020. Until June 30, 2020 inclusively, one can also benefit from the 10% discount granted for the full payment of the taxes for 2020.
Măsuri ce privesc restructurarea obligațiilor bugetare conform Ordonanței 6/2019 – Art. VI Measures on restructuring budgetary obligations under Ordinance 6/2019 – Art. VI
Termenul pentru notificarea intenției de restructurare a obligațiilor bugetare în baza Ordonanței 6/2019, se prelungește până la 31 iulie 2020 (de la 31 martie 2020), în timp ce solicitarea de restructurare se poate depune până la 30 octombrie 2020 (termenul anterior era 31 iulie 2020). The deadline for notifying the intention to restructure the budgetary obligations under Ordinance 6/2019 is extended until July 31, 2020 (from March 31, 2020), while the restructuring application can be submitted until October 30, 2020 (the previous term was 31 July 2020).
Obligațiile bugetare pentru care se poate solicita restructurarea conform Ordonanței 6/2019 sunt cele în cuantum mai mare sau egal cu 1 milion lei restante la data de 31 decembrie 2018 sau stabilite/declarate după această dată, dar aferente perioadelor fiscale de până la 31 decembrie 2018. The budgetary obligations for which restructuring can be requested according to the Ordinance 6/2019 are those greater than or equal to RON 1 million, outstanding as of December 31, 2018 or established/ declared after that date, but related to reporting periods up to December 31, 2018.
Măsuri privind obligații fiscale scadente după intrarea în vigoare a Ordonanței 29 – Art. VII Measures on fiscal obligations becoming due after the entry into force of Ordinance 29 – Art. VII
Pentru neachitarea obligațiilor fiscale scadente dupa intrarea în vigoare a Ordonanței 29 și până la expirarea termenul de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, nu se calculează și nu se datorează obligații accesorii (dobânzi și penalități de întârziere). Aceste obligații nu sunt considerate scadente în perioada menționată. For failing to pay the fiscal obligations due after the entry into force of the Ordinance 29 and until the expiration of the 30 day period from the cessation of the state of emergency, ancillary obligations (interest and delay penalties) shall not be calculated and due. These obligations are not considered due in the mentioned period.
În perioada care curge până la 30 de zile după încetarea stării de urgență se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare (excepție de la această măsură o reprezintă creanțele bugetare rezultate în urma unor hotărâri judecătorești în materie penală). Suspendarea măsurilor de executare silită se va face fără alte formalități din partea organelor fiscale. In the period of 30 days after the termination of the state of emergency, the measures of mandatory enforcement by attachment of earnings are suspended or are not started (an exception from this are the budgetary receivables resulting from court decisions in criminal matters). The suspension of the measures of mandatory enforcement will be done without other formalities of the tax authorities.
Măsuri privind impozitul pe profit stabilit anual cu plăti anticipate trimestriale – Art. VIII Measures on profit tax established annually with quarterly advance payments – Art. VIII
Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plăți anticipate din anul 2020 la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent, spre deosebire de reglementarea anterioară care prevedea că plățile anticipate se calculează la nivelul unei pătrimi din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent actualizat cu indicele prețurilor de consum. The taxpayers applying the system of declaration and payment of the annual profit tax, with advance payments made quarterly, can make advance payments for 2020 at the amount resulting from the calculation of the current quarterly profit tax, as opposed to the previous regulation which provided that the advance payments were calculated at the level of the quarterly profit tax due for the previous year, updated with the index of consumer prices.
Măsuri privind depunerea declarației privind beneficiarul real – Art. XI Measures on submitting the beneficial owner statement – Art. XI
Termenul pentru depunerea declarației privind beneficiarul real (în baza Legii 129/2019) se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență, iar pe durata stării de urgență se suspendă depunerea declarației. Termenul prevăzut anterior era de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare (declarația anuală), de la data intervenirii unei modificări ale datelor privind beneficiarul real, la înmatriculare sau în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a Legii 129/2019. The deadline for the submission of the declaration regarding the beneficial owner (based on Law 129/2019) is extended by 3 months from the date of termination of the state of emergency, and during the state of emergency the submission of the declaration is suspended. The previous deadline was 15 days from the approval of the financial statements (annual statement), from the date of occurrence of a modification of the data on the beneficial owner, upon registration or within 12 months from the entry into force of Law 129/2019.

Notă: Acesta este un material cu caracter informativ, menit să supună atenției destinatarului modificări legislative importante. Materialul include o descriere succintă a datelor prezentate, fără a reprezenta consultanță fiscală sau contabilă.

Pentru mai multe detalii privind conținutul acestui material vă rugăm nu ezitați să ne contactați folosind datele de mai jos:

Note: This material is aimed to inform the recipient on important legislative changes. It includes a short description of the data presented and should not be construed as representing tax and accounting consultancy.

For more details on the content hereof please do not hesitate to contact our tax and accountancy consultants at:

Voicu & Filipescu Tax Advisers SRL
Mădălina Gatu, Tax Manager
E-mail: madalina.gatu@vf.ro

Telefon: 021 314 02 00