Ce obligații are angajatorul în cazul în care un salariat al său este confirmat pozitiv în urma testului pentru virusul responsabil pentru COVID – 19?

Ce obligații are angajatorul în cazul în care un salariat al său este confirmat pozitiv în urma testului pentru virusul responsabil pentru COVID – 19? What are the obligations of the employer in case one of its employees is tested positive for the virus responsible for COVID – 19?
Coronavirus (COVID-19) – amenințare la nivel național Coronavirus disease (COVID-19) – a national threat
În contextul extinderii epidemiei de Coronavirus și pe teritoriul României, autoritățile sunt nevoite să dispună măsuri tot mai drastice de limitare a acesteia. Multe dintre aceste măsuri au un impact direct asupra angajatorilor din domeniul privat, care s-au văzut puși în situația de a respecta o serie de obligații noi ce au ca unic scop protejarea sănătății și securității în muncă a salariaților lor. In the context of the spread of the Coronavirus epidemic within Romania, the authorities need to take more and more drastic measures to limit it. Many of these measures have a direct impact on employers in the private sector, who have been placed in a position to comply with a number of new obligations whose sole purpose is to protect the occupational health and safety of their employees.
Având în vedere că majoritatea obligațiilor impuse de către autorități vizează măsuri prin care se încearcă prevenirea infectării salariaților, se pune problema ce măsuri trebuie să dispună angajatorul în momentul în care află că unul dintre salariații săi a fost confirmat ca fiind infectat cu acest Coronavirus. Given that most of the obligations imposed by the authorities concern measures to prevent infection of the employees, the question arises what measures must the employer take when it finds out that one of its employees has been confirmed to be infected with this virus.
Dispoziții legale privind obligațiile angajatorului pentru protecția sănătății salariaților Legal provisions on the employer’s obligation for protecting the employees’ health and safety
În legislația din România există numeroase acte normative atât cu caracter general, cât și cu caracter special, ce prevăd obligații în sarcina angajatorilor cu privire la protecția sănătății angajaților. Romanian legislation contains many normative acts, both general and special, which provide obligations for employers regarding the protection of employees’ health.
Printre cele mai importante dispoziții din acest domeniu se regăsesc cele prevăzute în Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă. Astfel, angajatorul are obligația generală de a asigura supravegherea corespunzătoare a sănătății lucrătorilor în funcție de riscurile privind sănătatea și securitatea în muncă. Among the most important provisions in this field are those contained in Law no. 319/2006 on occupational health and safety. Thus, the employer has the general obligation to ensure proper supervision of the health of the workers according to the risks concerning the health and safety at work.
În același sens, Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor instituie o serie de reguli pe care angajatorii trebuie să le respecte pentru supravegherea sănătății lucrătorilor lor. Astfel, Hotărârea 355/2007 prevede că angajatorul trebuie să efectueze examene medicale periodice, în vederea depistării bolilor care constituie risc pentru viața și sănătatea celorlalți lucrători la același loc de muncă, precum și a bolilor care constituie risc pentru securitatea unității, pentru calitatea produselor sau pentru populația cu care lucrătorul vine în contact prin natura activității sale. In the same sense, the Government Decision no. 355/2007 regarding the supervision of the health of the workers establishes a series of rules that employers must observe for the supervision of the health of their workers. Thus, the Decision 355/2007 stipulates that the employer must carry out periodic medical examinations, in order to detect diseases that pose a risk to the life and health of other workers at the same workplace, as well as diseases that pose a risk to the security of the unit, to the quality of its products or to the population with which the worker comes into contact through the nature of their activity.
Având în vedere că aceste obligații sunt prevăzute cu titlu general, legiuitorul și autoritățile competente în domeniu au emis de-a lungul timpului diverse acte normative pentru prevenirea răspândirii bolilor contagioase și protecția salariaților, dintre care menționăm: Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA; Hotărârea Guvernului nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare și de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile; Ordonanța Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor și a efectuării vaccinărilor. Given that these obligations are provided generally, the legislator and the authorities with jurisdiction in this field have issued over time various normative acts to prevent the spread of contagious diseases and the protection of employees, of which we mention: Law no. 584/2002 regarding the measures to prevent the spread of AIDS in Romania and to protect people infected with HIV or suffering from AIDS; Government Decision no. 589/2007 on establishing the methodology for reporting and collecting data for the surveillance of contagious diseases; Government Ordinance no. 53/2000 on the obligation to report diseases and to carry out vaccinations.
Pe cale de consecință, prin coroborarea tuturor acestor acte normative, deducem că obligațiile angajatorului privind protecția lucrătorilor și declarării bolilor transmisibile derivă din ansamblul tuturor dispozițiilor legale în materie, cu precădere cele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 355/2007, care se completează după caz, cu celelalte norme subsecvente. As a consequence, by corroborating all these normative acts, we deduce that the obligations of the employer regarding the protection of workers and the declaration of contagious diseases derive from all the set of legal provisions in the matter, especially those provided by Government Decision no. 355/2007, which is supplemented as the case may be, with the other subsequent regulations.
Date fiind aceste obligații, precum și faptul că Direcția de Sănătate Publică (DSP), în calitate de autoritate de sănătate publică la nivel local, are printre principalele atribuții evaluarea stării de sănătate a populației din teritoriul arondat și identificarea principalelor probleme de sănătate publică, rezultă că, printre măsurile cu caracter direct și imediat pe care angajatorul trebuie să le ia în vederea protejării salariaților, este și aceea de a informa DSP în cazul unui salariat care suferă de o boală transmisibilă. Given these obligations, as well as the fact that the Public Health Department (DSP), as the local public health authority, has among its main tasks the assessment of the health status of the population in the afferent territory and the identification of the main public health problems, it follows that, one of the direct and immediate measures that the employer must take in order to protect the employees, is to inform the DSP in the case of an employee suffering from a contagious disease.
Este obligat angajatorul să notifice Direcția de Sănătate Publică în cazul în care un salariat este pozitiv în urma testelor pentru depistarea COVID-19? Must the employer notify the Public Health Department in case an employee is tested positive for the COVID-19 virus?
În contextul acțiunilor concertate dispuse de către autoritățile române pentru împiedicarea răspândirii epidemei de COVID-19, în data de 10 martie 2020, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a publicat un comunicat oficial prin care a formulat de o serie de recomandări care pot fi aplicate în scopul asigurării securității și sănătății lucrătorilor, dar și pentru sprijinirea angajatorilor în derularea activităților curente. In the context of the concerted actions ordered by the Romanian authorities to prevent the spread of the COVID-19 epidemic, on March 10, 2020, the Ministry of Labour and Social Protection issued an official statement setting out a series of recommendations that can be applied for the purpose to ensure the safety and health of workers, but also to support employers in carrying out day-to-day activities.
Una dintre recomandări privește tocmai această obligație a angajatorului de a informa DSP: One of the recommendations concerns precisely this obligation of the employer to inform the DSP:
„În cazul unui lucrător confirmat cu COVID – 19, angajatorul are obligația să informeze Direcția de Sănătate Publică pe raza căreia își desfășoară activitatea, în vederea demarării procedurilor pentru efectuarea anchetei epidemiologice. De asemenea, angajatorul are obligația să informeze lucrătorii cu privire la procedura de acordare a concediului medical în caz de carantină și izolare la domiciliu.” „In the case of a worker confirmed with the COVID – 19 virus, the employer must notify the Public Health Department within whose jurisdiction they operate, in order to start the procedures for carrying out the epidemiological investigation. Also, the employer has the obligation to inform the workers about the procedure of granting the medical leave in case of quarantine and home isolation.”
Astfel, având în vedere că în legislația internă, o astfel de obligație a angajatorului derivă oricum indirect din obligațiile cu caracter general de protecție a sănătății lucrătorilor, cu atât mai mult, după publicarea acestei recomandări oficiale a Ministerului, putem afirma că într-adevăr o măsură de aplicare imediată pe care angajatorul trebuie să o dispună în cazul în care un salariat este testat pozitiv cu COVID – 19, este notificarea imediată a DSP în vederea demarării procedurilor pentru efectuarea anchetei epidemiologice. Thus, considering that in the domestic law, such an obligation of the employer already derives indirectly from the obligations of general protection of the health of the workers, even more so now, after the publication of this official recommendation of the Ministry, we can say that indeed one of the immediate measure that the employer must take if an employee is tested positive for the COVID-19 virus, is the immediate notification of the DSP in order to start the procedures for the epidemiological investigation.
În plus, Ministerul Muncii face referire și la obligația angajatorului de a-și informa salariații aflați în carantină sau izolare la domiciliu despre procedura de acordare a concediului medical. In addition, the Ministry of Labour also refers to the obligation of the employer to inform its employees under quarantine or home isolation about the procedure for granting medical leave.
Nu în ultimul rând, menționăm că, deși la momentul actual această obligație este prevăzută în mod expres doar în recomandările oficiale formulate de către Ministerul Muncii, nu este exclus ca, în contextul declarării stării de urgență în România și alte autorității să recomande sau chiar să impună prin acte normative astfel de măsuri. Last but not least, we mention that, although at present this obligation is expressly provided only in the official recommendations made by the Ministry of Labour, it is not excluded that, in the context of declaring the state of emergency in Romania, other authorities too could recommend or even impose such measures through normative acts.
Pot angajatorii să dezvaluie celorlalți angajați că un coleg de-al lor a fost confirmat cu COVID-19? Can employers disclose to other employees that a colleague of theirs has been confirmed positive for the COVID-19 virus?
Potrivit art. 9 din Regulamentul (UE) 679/2016 – Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), prelucrarea de către angajator a datelor privind starea de sănătate a angajaților săi (date cu caracter special) are un regim special, fiind permisă doar în anumite scopuri. Unul dintre acestea este prevăzut la art. 9 alin. 2 lit. i) și se referă la situația când prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice, nefiind totuși exclusă nici aplicarea art. 9 alin. 2 lit. b) când prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor în domeniul ocupării forței de muncă sau art. 9 alin. 2 lit. g) când prelucrarea este necesară din motive de interes public major. Aceste temeiuri legale trebuie utilizate întotdeauna împreună cu unul din temeiurile prevăzute la art. 6 din GDPR (cel mai probabil interesul legitim) și permit angajatorului să prelucreze date medicale cu privire la rezultatul testului pentru noul Coronavirus. Vor rămâne aplicabile toate principiile protecției datelor cu caracter personal, în special principiul legalității, proporționalității, adecvării și minimizării datelor (categoriilor de date medicale utilizate), precum și al responsabilității, angajatorul trebuind să documenteze legalitatea acestor prelucrări. According to art. 9 of Regulation (EU) 679/2016 – General Data Protection Regulation (GDPR), the processing by the employer of the data on the health status of its employees (sensitive data) has a special regime, being allowed only for certain purposes. One of these is provided in art. 9 paragraph 2 letter i) and refers to the situation when processing is necessary for reasons of public interest in the field of public health, but the application of art. 9 paragraph 2 letter b) when the processing is necessary for the purpose of fulfilling the obligations in the field of employment or art. 9 paragraph 2 letter g) when processing is necessary for reasons of major public interest, are also applicable. These legal bases should always be used in conjunction with one of the basis provided in art. 6 of the GDPR (most likely the legitimate interest) and allow the employer to process medical data regarding the test result for the new Coronavirus. All the principles of personal data protection shall remain applicable, especially the principle of legality, proportionality, adequacy and minimization of data (the categories of medical data used), as well as that of responsibility, the employer having to document the legality of such processing.
În respectarea principiului confidențialității, angajatorul nu are voie să dezvăluie identitatea celor afectați dacă nu are o justificare clară. Astfel, dacă angajatul său confirmat cu COVID-19 a luat contact cu ceilalți angajați la un anumit moment în perioada de câteva săptămâni anterioare testării pozitive sau a lucrat în aceeași perioadă de timp în spații în care și-au desfășurat activitatea și alți colegi, apreciem că angajatorul poate și trebuie să informeze ceilalți angajați despre diagnosticul COVID-19, întrucât angajatorul trebuie să adopte măsurile necesare și specifice prevenirii răspândiri acestui Coronavirus. Aceleași informații trebuie furnizate și către DSP, pentru asistență în realizarea anchetei epidemiologice. Under the principle of confidentiality, the employer is not allowed to disclose the identity of those affected unless it has a clear justification. Thus, if the employee confirmed with the COVID-19 virus made contact with other employees at a certain time during the several weeks prior to being tested positive or they worked during the same time in premises where other colleagues also worked, we deem that the employer can and should inform the other employees about the diagnosis of COVID-19, as the employer must take the necessary and specific measures to prevent the spread of the virus. The same information should also be provided to the DSP, for assistance in conducting the epidemiological investigation.
În cazurile în care este necesar să se dezvăluie numele angajatului (angajaților) care au contactat virusul (de exemplu, într-un context preventiv), angajații în cauză trebuie informați în avans, iar demnitatea și integritatea lor trebuie protejate. In cases where it is necessary to disclose the name of the employee(s) who came into contact with the virus (for example, in a preventive context), the employees concerned should be informed in advance and their dignity and integrity should be protected.
Pot angajatorii informa persoane din afara organizației că angajații lor au fost testați pozitiv cu COVID-19? Can employers inform people outside the organization that their employees have tested positive for the COVID-19 virus?
Cu excepția autorităților publice competente, ca idee generală, angajatorii nu trebuie să divulge persoanelor din afara organizației că unul sau mai mulți angajați au fost confirmați cu COVID-19 sau că aceștia s-ar afla în carantină/ auto-izolare. With the exception of the competent public authorities, generally, employers should not disclose to persons outside the organization that one or more employees have been confirmed with the COVID-19 virus or that they would be under quarantine/self-isolation.
Însă, dacă angajatorul are cunoștință de faptul că salariatul testat pozitiv cu COVID-19 sau înainte de a intra în carantină/ auto-izolare a luat contact cu anumite persoane, de exemplu colaboratori, furnizori, clienți, apreciem că ar exista motive justificate pentru a-i informa pe aceștia din urmă despre riscul la care s-au expus. Evident, în acest caz, subzistă și obligația angajatorului de a anunța DSP în legătură cu orice informație deținută care poate ajuta în ancheta epidemiologică. However, if the employer is aware of the fact that the employee tested positive for the COVID-19 virus or before entering quarantine/self-isolation, the employee contacted certain persons, e.g. business partners, suppliers, customers, we believe that there are justified reasons to inform the latter persons about the risk to which they have been exposed. Obviously, in this case, the employer must also notify the DSP with any information held that may help in the epidemiological investigation.
Informațiile furnizate în acest document sunt generale și nu reprezintă consultanță juridică în analizarea și soluționarea unei probleme juridice specifice. Dacă aveți întrebări cu privire la o anumită situație, adresați-le la: The information provided herein presents general information and should not be relied on as legal advice when analyzing and resolving a specific legal issue. If you have specific questions regarding a particular fact situation, please address your queries to:
Voicu & Filipescu SCA,
office@vf.ro
Tel. (+4) 021 314 02 00