Timpuri extraordinare, măsuri extraordinare, oameni extraordinari

 

Timpuri extraordinare, măsuri extraordinare, oameni extraordinari Extraordinary times, extraordinary measures, amazing people
de Mariana Popa, Partener VF Insolvență by Mariana Popa, Partner VF Insolvență
“În sport se spune că esențialul este să participi.
În procedura insolvenței, dimpotrivă, esențialul este să nu participi!”
Bernard Soinne
„En sport, on dit que l’essentiel c’est de participer.
A la procédure d’insolvabilité, au contraire, l’essentiel c’est ne pas participer !
Bernard Soinne
Există o serie de teorii care promovează latura pozitivă a eliminării, prin forțele de piață competitive, a companiilor mai puțin performante. Acestea vor fi înlocuite de firme noi, mai performante, ceea ce înseamnă că mediul privat este într-o dinamică continuă de regenerare, proces denumit și “distrugere creativă”. There are a number of theories that promote the positive side of eliminating less performing companies, through competitive market forces. These ones will be replaced by new, better performing companies, which means that the private environment is in a continuous dynamic of regeneration, a process also known as “creative destruction”.
Pandemia de Covid-19 a zguduit din temelii omenirea aducând nu doar o schimbare profundă a modului de viață, ci și o deteriorare economică, ce va fi marcată în mod cert de insolvențe cu un înalt impact social, cu consecința unor pierderi masive a locurilor de muncă, dar și realocarea activelor companiilor ce vor fi lichidate. The Covid-19 pandemic shook humanity to its foundations, bringing not only a profound change in the way of life, but also an economic deterioration, which will certainly be marked by insolvencies with a high social impact, with the consequence of massive loss of jobs, but, also, the reallocation of the assets of the companies that will be liquidated to other efficient companies.
Forumul Economic Mondial anunță sumbru că pandemia va costa economia globală 1 trilion de dolari anul acesta, comunitățile vulnerabile fiind cele mai afectate. Impactul economic al coronavirusului a variat de la un sector industrial la altul și de la o întreprindere la alta, în funcție de o serie de factori, cum ar fi expunerea față de China ca sursă de intrări intermediare, posibilitatea de a apela la furnizori alternativi, existența stocurilor sau dependența de procesele de producție „exact la timp”. The World Economic Forum grimly announces that the pandemic will cost the global economy $ 1 trillion this year, with vulnerable communities being the hardest hit. The economic impact of coronavirus varied from one industrial sector to another and from one enterprise to another, depending on a number of factors, such as the exposure to China as a source of intermediate inputs, the possibility of resorting to alternative suppliers, the existence of stocks or the dependence on “just in time” production processes.
Într-un astfel de climat, o companie administrată cu integritate şi dotată cu un program de management corect este mai bine plasată pentru a depăşi criza şi a se confrunta cu viitorul mediu economic. Fenomentul insolvenței este unul complex și dificil de gestionat fără expertiză de specialitate, fără profesioniști. Doi reputați autori americani, James T.White și Raymond T. Nimmer spuneau că “prea adesea novicele crede că legea este totul, dar veteranul știe foarte bine că legea nu este nimic, faptele sunt totul”. In such a climate, a company managed with integrity and equipped with a correct management program is better placed to overcome the crisis and to face the future economic environment. The insolvency phenomenon is a complex one and also difficult to manage without specialized expertise, without trully professionals. Two renowned American authors, James T. White and Raymond T. Nimmer, said that “too often novices believe that the law is everything, but the veteran knows very well that the law is nothing, the facts are everything.”
Comerțul modern se bazează pe credit, pe încrederea acordată partenerului de afaceri că își va plăti, la scadență, datoria. Neplata având ca motiv insuficiența fondurilor bănești disponibile constituie un incident grav, care poate degenera într-un lanț de incapacități de plată, fenomen care trebuie evitat. Din amplul proces pe care îl constituie insolvența, componenta sa economică este cea care îi interesează, în primul rând, pe creditori. Expertul în gestionarea acestor situații de criză este practicianul în insolvență, care, prin renumele și experiența îndelungată pe care o deține în piață, reprezintă pentru creditori o garanție că măsurile implementate vor urmări principiul maximizării masei credale și că resursele debitorului pot și vor fi gestionate corect și în limitele legalității. Modern trade is based on credit, but especially on confidence given the fact that the business partner shall pay his debt on time. Non-payment due to insufficient funds is a serious incident, which can degenerate into a chain of insolvencies, a phenomenon that must be avoided. From the extensive process that insolvency constitutes, its economic component is the one that concerns, first of all, the creditors. The expert in managing these type of crisis is the insolvency practitioner, who, through his reputation and long experience in the market, ensures that the implemented measures will follow the principle of maximizing creditworthiness and that the debtor’s resources can and will be managed correctly and within the limits of legality.
Debitorul trebuie să știe că dreptul insolvenței este singura sa “umbrelă pentru vreme rea”, pentru că impune tuturor partenerilor contractuali ai acestuia disciplină, ordine și sacrificii în schimbul speranței într-o plată ulterioară. Totalitatea bunurilor și relațiilor financiare ale debitorului sunt aservite redresării în două modalitați: înghețarea creanțelor anterioare deschiderii procedurii de insolvență și stimularea partenerilor contractuali să participe la eforturile redresării și chiar să accepte sacrificarea unora dintre pretenții. Dar eficiența procedurii de insolvență este condiționtă sine qua non de rapiditatea derulării fazelor procedurale, de rapiditatea cu care judecătorul sindic este învestit să decidă “protejarea” debitorului. Odata deschisă procedura insolvenței, debitorul și creditorii vor fi orchestrați, în limitele legii, de administratorul judiciar, care, împreună cu aceștia, poate dezvolta nenumărate strategii pentru traversarea cu bine a acestui fenomen nedorit și chiar de neconceput pentru unii. The debtor must know that the insolvency law is the only “umbrella for bad weather”, because it imposes discipline, order and sacrifices to all the contractual partners in exchange for the hope in a subsequent payment. The totality of the debtor’s assets and financial relations are subject to recovery in two ways: freezing the outstandings prior to the opening of the insolvency proceedings and encouraging the contractual partners to participate in the recovery efforts and even to accept to sacrifice some of their claims. But the efficiency of the insolvency procedure is conditioned, sine qua non, by the speed of the procedural phases, by the speed at which the syndic judge is invested to decide the “protection” of the debtor. Once the insolvency procedure is opened, the debtor and the creditors will be orchestrated, within the limits of the law, by the judicial administrator, who, all together, can develop countless strategies to successfully pass through this undesirable and even inconceivable phenomenon for some.
La sfarșitul perioadei declarate de urgență și începutul perioadei de alertă, legiuitorii au înțeles să vină cu propuneri legislative în sprijinul participanților la economia țării aflați în dificultate, lasând la aprecierea acestora dacă să își deschidă sau nu procedura de insolvență până la trecerea unui termen de 30 de zile de la încetarea stării de alertă. În susținerea cererii de deschidere a insolvenței a fost ridicat pragul minim al creanțelor scadente pentru care nu există lichidități, iar creditorii pot formula cerere de deschidere a procedurii insolvenței numai după încercarea rezonabilă, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de încheiere a unei convenții de plată cu debitorul. În mod evident și subiecții care deja se aflau sub guvernarea procedurilor de insolvență sau de prevenire a insolvenței beneficiază de atenția legiuitorului care prorogă termene de decădere și prelungește perioada de observație sau de reorganizare chiar până la 5 ani. At the end of the emergency period and the beginning of the alert period, the legislators agreed to consider several legislative proposals to support the participants in the economy that are affected by the crisis, leaving to their assessment whether to open or not their insolvency proceedings for 30 days period since the end of the alert state. The minimum claim for opening the insolvency proceedings has been increased and the creditors may apply only after a reasonable attempt to conclude a payment agreement with the debtor, proven with documents communicated between the parties by any means, including electronic ones. . Subjects who were already under insolvency proceedings or prevention of insolvency are also considered by the authorities which may extend several time limits and, most important, may prolong the period of observation or reorganization up to 5 years.
De subliniat însă, că, sub protecția tribunalului oferită de procedura de insolvență, un business bine conturat înainte de pandemie va fi protejat de acumularea de noi penalităţi, dobânzi şi majorări de întârziere, va putea denunţa contracte păguboase sau nerentabile, sau va putea renegocia anumite clauze, va recupera creanţele fără plata taxelor de timbru și va adopta măsuri eficiente care să ducă la echilibrarea rapidă a fluxului de numerar, fără eforturi şi costuri nejustificate, doar apelând la echipa de practicieni în insolvență multidisciplinară cu expertiză potrivită. Astfel, citându-l pe regretatul Prof. Univ. Dr. Ion Turcu, procedura insolvenței își redescoperă vocația de infirmieră la căpătâiul debitorului în suferință, imaginând, instituind și testând mijloace terapeutice, menite să evite tulburările economice inerente falimentului. It should be pointed out, however, that in insolvency, a well-defined business before the pandemic will be protected from the accumulation of new penalties, interest and late fees, will be able to terminate harmful or unprofitable contracts, or will be able to renegotiate certain clauses, will recover debts without paying taxes and will take effective measures to balance the cash flow quickly, without undue effort and cost, just by appealing to the team of multidisciplinary insolvency practitioners with the right expertise. Thus, quoting the late Prof. Univ. Dr. Ion Turcu, the insolvency procedure rediscovers her vocation as a nurse at the head of the suffering debtor, imagining, instituting and testing therapeutic means, meant to avoid the economic disorders inherent in bankruptcy.
Modificări legislative publicate în luna aprilie 2020 Legal Changes of April 2020
Practica Voicu & Filipescu acoperă toate domeniile de expertiză relevante pentru compania dumneavoastră. În această ediţie vă sunt prezentate câteva modificări legislative recente în următoarele domenii: Voicu & Filipescu is a full service law firm, covering all legal areas relevant to your company’s activity. This issue of our monthly newsletter provides you with a brief description of some of the recent legal amendments in:
Protecția datelor cu caracter personal Dreptul muncii Data Protection Employment
Litigii și arbitraje Achiziții publice Litigation & Arbitration Public Procurement
   
descarca versiunea completa in limba romana
(.pdf)
download full english version
(.pdf)