Obligația purtării măștii de protecție la locul de muncă de către angajați. Ce poate face angajatorul în cazul în care unul sau mai mulți salariați refuză purtarea acesteia?

Obligația purtării măștii de protecție la locul de muncă de către angajați. Ce poate face angajatorul în cazul în care unul sau mai mulți salariați refuză purtarea acesteia? The obligation to wear the protective mask at the workplace by the employees. What can the employer do in the event that one or more employees refuse to wear it?
   
de Raluca Mihai, Partener  Voicu & Filipescu by Raluca Mihai, Partner Voicu & Filipescu
Starea de alertă instituită în România începând cu 15 mai 2020 a adus cu sine, printre altele, și obligația purtării măștii de protecție de către populație în toate spațiile închise, incluzând astfel și spațiile de birouri, fie că sunt în regim de open-space sau nu. The state of alert established in Romania since May 15, 2020 has brought with it, among others, the obligation to wear the protective mask by the population in all enclosed spaces, including office spaces, whether they are in open-space or not.
Astfel, această obligație a fost prevăzută inițial în Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din data de 15 mai 2020, intrând în vigoare la aceeași dată, însă a fost abrogată ulterior, la 17 mai 2020, prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020. Thus, this obligation was initially provided in the Decision of the National Committee for Emergency Situations (NCES) no. 24/2020 on the approval of the establishment of the state of alert at the national level and of the measures for prevention and control of infections, in the context of the epidemiological situation generated by the SARS-CoV-2 virus, which was published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 395 of May 15, 2020, entering into force on the same date, being  subsequently repealed on May 17, 2020, by Government Decision no. 394/2020.
Hotărârea CNSU nr. 24/2020 a prevăzut în mod clar că, începând cu data de 15 mai 2020, în spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă şi în alte spaţii închise se instituie obligativitatea purtării măştii, astfel încât nasul şi gura să fie acoperite. NCES Decision no. 24/2020 clearly provided that, starting with May 15, 2020, in commercial spaces, means of public transport, at the workplace and in other enclosed spaces, the obligation to wear the mask is established, so that the nose and mouth are covered.
HG nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 a dispus instituirea stării de alertă în România pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 18 mai 2020, deci până în 16 mai 2020, inclusiv. Government Decision  no. 394/2020 on the declaration of the state of alert and the measures applied during it to prevent and combat the effects of the COVID-19 pandemic ordered the establishment of the state of alert in Romania for a period of 30 days, starting with May 18, 2020, so until May 16, 2020, inclusive.
Printre altele, HG nr. 394/2020 prevede și că, în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. Among others, the G.D. no. 394/2020 also stipulates that, in closed public spaces, commercial spaces, means of public transport and at the workplace, the obligation to wear the protective mask is established, under the conditions established by the joint order of the Minister of Health and the Minister of Internal Affairs, issued under art. 13 and art. 71 para. (2) of Law no. 55/2020.
Obligația purtării măștii de protecție la locul de muncă a fost reluată și în Ordinul ministrului muncii și al protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3577/831/2020, unde s-a prevăzut și obligația pentru angajații din sectorul public și privat de a respecta toate instrucțiunile prevăzute în planul de prevenire și protecție și instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă întocmite de către angajator pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2, dar și în Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri si al ministrului sănătății nr. 1731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă, care în Anexa nr. 2 – Recomandări privind activitatea în birourile cu spații comune în sistem deschis (open space), prevede obligația directă pentru angajați de a purta masca de protecție (medicală/nonmedicală). The obligation to wear the protective mask at the workplace was resumed in the Order of the Minister of Labour and Social Protection and the Minister of Health no. 3577/831/2020, which also provided for the obligation for public and private sector employees to comply with all the instructions provided in the prevention and protection plan and their own occupational safety and health instructions prepared by the employer to prevent the spread of SARS CoV- 2, but also in the Order of the Minister of Economy, Energy and Business Environment and of the Minister of Health no. 1731/832/2020 on the measures to prevent the contamination with the new SARS CoV-2 coronavirus and to ensure the development of activities in health safety conditions in the field of economy, during the state of alert, which in Annex no. 2 – Recommendations regarding the activity in the offices with common spaces in open system (open space), provides the direct obligation for the employees to wear the protective mask (medical/ non-medical).
Nu în ultimul rând, a fost publicat ulterior în 22 mai 2020 și Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, care prevede că, în funcție de evaluarea riscului, efectuată de medicul de medicina muncii al unității, pot exista unele excepții de la purtarea obligatorie a măștii în spațiile publice închise, în spațiile comerciale și la locul de muncă, și anume: a) angajatul este singur în birou; b) persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare; c) persoana desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.); d) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane; e) vorbitorii în public, în spații interioare, cu condiția respectării distanței de 3 metri între aceștia și alte persoane, doar în cazul în care nu se află mai mult de 16 persoane în incintă; și f) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani. Last but not least, the Order of the Minister of Health and of the Minister of Internal Affairs no. 874/81/2020 on the establishment of the obligation to wear the protective mask, epidemiological triage and mandatory disinfection of hands to prevent contamination with SARS-CoV-2 virus during the state of alert, which provides that, depending on the risk assessment performed by the physician of the occupational medicine of the unit, there may be some exceptions from the mandatory wearing of the mask in closed public spaces, in commercial spaces and at the workplace, namely: a) the employee is alone in the office; b) the person suffers from diseases that affect the oxygenation capacity; c) the person performs intense physical activities and/ or in demanding working conditions (high temperatures, high humidity, etc.); d) TV presenters and their guests, provided that the distance of 3 meters between persons is observed; e) public speakers, indoors, provided that the distance of 3 meters between them and other persons is observed, only if there are no more than 16 persons inside; and f) children under the age of 5.
Președintele României a anunțat public în data de 9 iunie 2020 că se dorește prelungirea stării de alertă și ulterior datei de 16 iunie 2020, cu menținerea obligativității purtării măștii de protecție în spațiile menționate în actele normative indicate mai sus, deci se pune problema pentru angajatori ce vor face în situația în care, fie se întorc la locul de muncă și sunt angajați care refuză purtarea măștii de protecție, fie s-au întors deja, angajații au purtat până acum masca de protecție, dar refuză sa o mai facă în continuare. The President of Romania announced publicly on June 9, 2020 that it is desired to extend the state of alert after June 16, 2020, maintaining the obligation to wear the protective mask in the spaces mentioned in the regulations indicated above, so the problem arises for the employers, what they will do if they either return to work and there are employees who refuse to wear the protective mask, or have already returned to work, the employees have so far worn the protective mask, but they refuse to still wear it.
Purtarea măștii de protecție în mod continuu timp de 8 ore nu este deloc ușoară, iar angajații pot invoca că nu pot lucra astfel, că nu respiră în mod corespunzător, că nu sunt bolnavi, deci nu este niciun pericol. Wearing the protective mask continuously for 8 hours is not easy at all, and the employees can claim that they cannot work like this, that they do not breathe properly, that they are not sick, so there is no danger.
 
Ce se poate face în astfel de cazuri? What can be done in such cases?
Cu titlu general, recomand pregătirea unor norme interne cu privire la regulile ce trebuie respectate de angajați, conform dispozițiilor legale și măsurilor dispuse de organele abilitate pe durata stării de alertă, dar nu numai, ci pe perioada cât va dura pandemia de Covid-19. Aceste norme interne trebuie comunicate tuturor angajaților, anexate Regulamentului Intern al companiei, ca parte integrantă din acesta si trebuie să conțină sancțiuni pentru nerespectarea fără fundament și cu rea intenție a acestor dispoziții legale obligatorii. Apreciez că, modificarea și completarea Regulamentului Intern cu astfel de reguli și consecințe ale nerespectării acestora poate fi un demers mai complicat pentru multe companii, de aceea anexarea unui set de norme interne Regulamentului Intern, întocmite în baza prevederilor legale mai-sus menționate și adaptate situației fiecărei companii, reprezintă o opțiune mai rapidă și mai facilă. Generally, I recommend the preparation of some internal instructions on the rules to be observed by the employees, according to the legal provisions and measures ordered by the competent authorities not only during the state of alert, but also for the duration of the Covid-19 pandemic. These internal instructions must be communicated to all employees, annexed to the Company’s Internal Regulations, as an integral part of it and must contain sanctions for unfounded and malicious non-compliance with these mandatory legal provisions. I appreciate that, amending and supplementing the Internal Regulations with such instructions and consequences of non-compliance may be a more complicated process for many companies, therefore attaching a set of internal instructions to the Internal Regulations, prepared based on the above mentioned legal provisions and adapted to the situation of each company, constitutes a faster and easier option.
În final, trebuie să fie real și transparent pentru toți angajații că angajatorul are obligații clare potrivit dispozițiilor Ordinului nr. 3577/831/2020, anume: a) să reinstruiască în domeniul securității și sănătății în muncă toți lucrătorii care au stat la domiciliu în perioada stării de urgență, șomaj tehnic, telemuncă, muncă la domiciliu etc; b) să afișeze la intrare și în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajații și pentru toate persoanele care intră în spațiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2; c) să informeze angajații, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare și de răspândire a virusului, cu privire la măsurile de protecție și la regulile de distanțare socială care se aplică în cadrul unității, precum și cu privire la regulile pentru gestionarea situațiilor în care angajații sau alte persoane care au acces la locul de muncă prezintă simptome ale infectării cu coronavirului SARS-CoV-2; d) să informeze angajații cu privire la precauțiunile universal valabile, dar și să e) să revizuiască instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă, conform prevederilor Ordinului și să le aducă la cunoștința angajaților. In the end, it must be real and transparent for all the employees that the employer has clear obligations according to the provisions of Order no. 3577/831/2020, namely: a) to retrain in the field of safety and health at work all the workers who stayed at home during the state of emergency, technical unemployment, teleworking, working from home, etc .; b) to display at the entrance and in the most visible places in the unit the rules of mandatory conduct for employees and for all persons entering the space organized by the employer, regarding the prevention of SARS-CoV-2 coronavirus diseases; c) to inform the employees, primarily by electronic means, of the risks of infection and spread of the virus, of the protection measures and social distancing rules applicable within the unit, as well as of the rules for the management situations in which thee employees or other persons who have access to the workplace experience symptoms of SARS-CoV-2 coronavirus infection; d) to inform the employees about the universally valid precautions, but also to e) to review their own instructions for safety and health at work, according to the provisions of the Order and to bring them to the knowledge of the the employees.
De asemenea, potrivit dispozițiilor Ordinului nr. 874/81/2020, angajatorul are obligația contactării medicului de medicina muncii, ce va face evaluarea de risc şi va stabili condiţiile purtării măştii pentru angajaţi, în funcție de problemele medicale ale fiecăruia, de organizarea spațiului de lucru, dar și de natura activității desfășurate. Also, according to the provisions of Order no. 874/81/2020, the employer has the obligation to contact the occupational medicine physician, who will make the risk assessment and establish the conditions of wearing the mask for employees, depending on the medical problems of each one of the employees, the organization of the work space, but also the nature of the activity.
În plus însă, actele normative indicate conțin obligații exprese pentru toți angajații. Or, nerespectarea unei obligații legale de către angajat ce poate provoca o pagubă angajatorului său sau pune în pericol sănătatea proprie sau a colegilor nu poate rămâne nesancționată. Pentru a evita însă acțiuni ulterioare ale salariaților în instanță împotriva deciziilor de sancționare disciplinară, trebuie ca angajatorul să se asigure prin normele interne pregătite că salariații înțeleg ca aceste reguli sunt obligatorii, iar nerespectarea acestora poate atrage aplicarea de sancțiuni disciplinare, dar și suportarea eventualelor amenzi pe care le-ar primi angajatorul de la organele de control, în cazul când salariații nu respectă obligațiile legale, iar angajatorul este sancționat în locul acestora. In addition, however, the indicated normative acts contain express obligations for all employees. However, the non-observance of a legal obligation by the employee that may cause a damage to its employer or endanger the health of itself or of its colleagues cannot remain unpunished. In order to avoid further legal actions of the employees in court against the disciplinary decisions, the employer must ensure through the prepared internal rules that its employees understand that these rules are mandatory, and non-compliance may result in disciplinary sanctions and fines which the employer can receive from the control bodies, in case the employees do not comply with the legal obligations, and the employer is sanctioned in their place.
În mod concret, în cazul unui salariat care nu respectă obligația purtării măștii de protecție sau orice altă dispoziție legală obligatorie, recomand în primă fază o discuție cu salariatul respectiv, purtată de reprezentantul Departamentului de Resurse Umane, de un reprezentant din managementul firmei sau de managerul direct. I se va explica salariatului că sunt nu mai puțin de patru acte normative care prevăd această obligație, iar dacă nu are un motiv întemeiat pentru refuz, va fi cercetat disciplinar. Dacă salariatul invocă aparent aplicarea unei excepții de la purtarea măștii de protecție – de exemplu, o boală care afectează capacitatea de oxigenare, diagnosticată anterior sau nu, se va stabili o întrevedere cu medicul de medicina muncii, pentru ca acesta să întreprindă verificările necesare în acest sens. Derogarea de la purtarea măștii de protecție se va obține prin medicul de medicina muncii și/sau medicul specialist, dacă într-adevar se confirmă că salariatul are o boală ce îi afectează capacitatea de oxigenare a organismului. Specifically, in the case of an employee who does not comply with the obligation to wear the protective mask or any other mandatory legal provision, I recommend in the first phase a discussion with that employee, led by the representative of the Human Resources Department, a company management representative or the direct manager. The employee will be explained that there are no less than four normative acts that provide this obligation, and if he/she does not have a good reason for refusal, he/she will be disciplinary investigated. If the employee apparently invokes the application of an exception to wearing the protective mask – for example, a disease that affects the ability to oxygenate, previously diagnosed or not, an appointment will be made with the occupational physician, for the latter to make the necessary checks in this regard. The derogation from wearing the protective mask will be obtained through the occupational physician and/or the specialist physician, if it is indeed confirmed that the employee has a disease that affects the body’s oxygenation capacity.
Dacă însă, salariatul nu este teoretic bolnav, iar aparenta neoxigenare a organismului creează atacuri de panică și afectează concret capacitatea de muncă a salariatului respectiv, se va analiza intern posibilitatea izolării acestuia singur în birou pentru a nu interacționa cu ceilalți salariați sau, în măsura în care este posibil, desfășurarea activității în regim de telemuncă pentru o perioadă determinată, ce poate fi prelungită, în caz de nevoie. However, if the employee is not theoretically ill and the apparent non-oxygenation of the body creates panic attacks and actually affects the work capacity of that employee, the possibility of isolating him/her alone in the office to avoid interacting with other employees or, to the extent which is possible, carrying out the activity in teleworking regime for a determined period, which can be extended, in case of need, will be analyzed internally.
Pentru acel salariat care refuză fără motiv întemeiat să poarte masca de protecție, se poate declanșa cercetarea disciplinară, urmare a căreia se pot aplica diverse sancțiuni disciplinare, începând cu avertismentul scris, sancțiunea cea mai ușoară, la prima abatere, și culminând cu concedierea salariatului, în cazul unor abateri repetate, insubordare clară, rea-voință și sfidare a angajatorului și legiuitorului. Evident, măsura concedierii trebuie aplicată în cazuri extreme, rolul acestor măsuri fiind de a proteja populația, nu de a face rău, însă este evident că, angajatorul nu poate accepta un comportament insubordonat continuu al angajatului care poate produce consecințe grave cu privire la îmbolnăvirea celorlalți salariați, care la rândul lor se pot întoarce împotriva angajatorului, în sensul că acesta din urmă nu a luat măsurile necesare și a acceptat tacit comportamentul periculos al unui salariat care încalcă regulile. For an employee who unjustifiably refuses to wear the protective mask, a disciplinary investigation may be initiated, as a result of which various disciplinary sanctions may be applied, starting with the written warning, the least serious sanction, at the first offense, and culminating with the dismissal of the employee, in case of repeated misconduct, clear insubordination, ill-will and defiance of the employer and the legislator. Obviously, the measure of dismissal must be applied in extreme cases, the role of these measures being to protect the population, not to harm, but it is clear that the employer can not accept a continuous insubordinate behavior of the employee that can have serious consequences for others employees, which can turn against the employer, in the sense that the latter has not taken the necessary measures and tacitly accepted the dangerous behavior of an employee who violates the rules.
Care sunt sancțiunile încălcării acestor obligații? What are the sanctions for breach of these obligations?
Sancțiunea instituită de legiuitor pentru încălcarea acestor obligații este prevăzută în Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în vigoare din 18 mai 2020. Astfel, se sancționează nerespectarea măsurii de protecţie a vieţii şi pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor, inclusiv instituirea carantinei sau a izolării la domiciliu, cu amendă de la 500 Lei la 2.500 Lei, aplicabilă însă doar persoanelor fizice. The sanction established by the legislator for the violation of these obligations is provided in Law no. 55/2020 on some measures to prevent and combat the effects of the COVID-19 pandemic, in force since May 18, 2020. Thus, the non-compliance with the life protection measure and for limiting the effects of the type of risk on human health, including the establishment of quarantine or of isolation at home, is sanctioned with a fine from Lei 500 to Lei 2,500, applicable only to individuals.
Sancțiunea pentru angajatori nu este una clară în legislația specifică măsurilor adoptate în contextul pandemiei Covid-19, însă apreciez că inspectorii de muncă pot verifica actualizarea și adaptarea regulilor de sănătate și securitate în muncă, dar și adoptarea de către angajatori a măsurilor necesare ca angajații să respecte regulile sanitare, și pot sancționa contravențional companiile, chiar dacă nu direct în temeiul dispozițiilor Legii nr. 55/2020, ci în baza altor acte normative. The sanction for employers is not clear in the specific legislation regarding the measures adopted in the context of the Covid-19 pandemic, but I appreciate that the labour inspectors can check the updating and adaptation of occupational health and safety rules, but also the undertaking by the employers of necessary measures for employees to comply with the sanitary rules, and may sanction the companies in case of contraventions, even if not directly under the provisions of Law no. 55/2020, but based on other normative acts.
În final, obligația generală a angajatorului de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă este prevăzută în Legea nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă, iar încălcarea obligațiilor exprese din acest act normativ de către angajator este sancționată de inspectorii de la Inspecția Muncii cu amenzi contravenționale care pot ajunge și la 10.000 Lei, pentru o singură faptă. In the end, the general obligation of the employer to ensure the safety and health of workers in all the aspects related to the work is provided in Law no. 319/2006 on health and safety at work, and the violation of the express obligations established in this normative act by the employer is sanctioned by the inspectors of the Labour Inspection with fines that can reach Lei 10,000, for a single act.
Astfel, în cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor săi, prevenirea riscurilor profesionale, informarea şi instruirea lucrătorilor, asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă. Mai specific, angajatorul este obligat să elaboreze instrucţiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor, dar și să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Thus, among these responsabilities, the employer is obliged to adopt the necessary measures for ensuring the security and protection of the health of its workers, preventing the professional risks, informing and instructing the workers and ensuring the organizational framework and necessary means for work security and health. More specifically, the employer is obliged to issue its own instructions for supplementing and/or applying the security and health work regulations, considering also the particularities of the activities performed and those of the work place, and also to ensure and control aknowlegdment and application by all workers of the measures included in the prevention and protection plan prepared, as well as of the legal provisions related to work safety and security.
În consecință, recomand abordarea încălcării de către salariați a obligațiilor legale cu mare atenție și seriozitate, atât din perspectiva sancționării angajatorului de către organele de control, cât și din perspectiva „taxării” acestuia de către alți salariați, care se supun pericolului infectării cu noul Corona virus. Consequently, I recommend approaching the violation by the employees of the legal obligations with great care and seriousness, both from the perspective of sanctioning the employer by the control bodies, and also from the perspective of “taxing” it by other employees, who are at risk of infection with the new Coronavirus.
Modificări legislative publicate în luna mai 2020 Legal Changes of May 2020
Practica Voicu & Filipescu acoperă toate domeniile de expertiză relevante pentru compania dumneavoastră.  În această ediţie vă sunt prezentate câteva modificări legislative recente în următoarele domenii: Voicu & Filipescu is a full service law firm, covering all legal areas relevant to your company’s activity. This issue of our monthly newsletter provides you with a brief description of some of the recent legal amendments in:

Societăți comerciale

Protecția datelor cu caracter personal

Corporate

Data Protection

Dreptul muncii

Achiziții publice

Employment

Public Procurement

Imobiliare

Real Estate

descarca versiunea completa in limba romana
(.pdf)
download full english version
(.pdf)