Detalii și modificări legislative privind procedura și condițiile acordării zilelor libere plătite pentru părinți în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ

 

Detalii și modificări legislative privind procedura și condițiile acordării zilelor libere plătite pentru părinți în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ Details and legal changes regarding the procedure and conditions for granting paid leave days to parents in case of suspension of school courses or temporary closure of schools
 
Acordarea de zile libere plătite părinților pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ Granting paid leave days to parents for supervising children in case of suspension of school courses or temporary closure of schools

În contextul pandemiei generate de COVID-19, urmare a căreia s-au închis temporar unitățile de învățământ, legiuitorul român a adoptat și publicat Legea nr. 19/2020 care privește acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ. Aceasta a intrat în vigoare la data de 17 martie 2020 (“Legea nr. 19/2020”), moment la care deja România era în stare de urgență, conform Decretului Președintelui României nr. 195/16 martie 2020.

Legea nr. 19/2020 a prevăzut încă de la început obligația tuturor angajatorilor publici sau privați de a acorda zile libere plătite unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor în situația închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.

In the context of the COVID-19 pandemic, which caused the temporary closure of schools, the Romanian law maker adopted and published Law no. 19/2020 regarding the granting of paid leave days to parents for supervising children, during the temporary closure of schools. The law entered into force on March 17, 2020 (“Law no. 19/2020“), at which time Romania was already in a state of emergency, according to the Decree of the President of Romania no. 195/ March 16, 2020.

Law no. 19/2020 provided from the start the obligation of all public or private employers to grant paid days off to one of the parents for the supervision of the children during the temporary closure of the schools they attended, due to adverse weather conditions or other extreme situations decreed as such by the competent authorities.

Pentru punerea acesteia in aplicare, în vederea stabilirii numărului de zile lucrătoare acordate de către angajator și a modalității de decontare a sumelor plătite, dar și pentru modificarea, completarea și clarificarea anumitor aspecte, au fost publicate următoarele acte normative în data de 21 martie 2020:

For its implementation, in order to establish the number of paid leave days granted by the employer and the method of settling the amounts paid, but also for the amendment, supplementation and clarification of certain aspects, the following normative acts were published on March 21, 2020:

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 („OUG nr. 30/2020”); precum și
 • Hotărârea de Guvern nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ („HG nr. 217/2020”).

 • Government Emergency Ordinance no. 30/2020 for amending and supplementing certain normative acts, as well as for establishing measures in the field of social protection in the context of the epidemiological situation determined by the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus (“GEO no. 30/2020“); and
 • Government Decision no. 217/2020 for the application of the provisions of Law no. 19/2020 regarding the granting of paid leave days to parents for the supervision of children during the temporary closure of schools (“GD no. 217/2020“).

Trebuie menționat în primul rând că, OUG nr. 30/2020 a lămurit și totodată extins sfera de aplicare a Legii nr. 19/2020, menționând că zilele libere plătite se acordă în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ.

First of all, it should be mentioned that GEO no. 30/2020 also clarified and expanded the scope of Law no. 19/2020, mentioning that paid leave days are granted in case of suspension of school courses or temporary closure of schools.

Prevederile Legii nr. 19/2020 se vor aplica în continuare părinților care îndeplinesc cumulativ cele două condiții menționate încă din forma inițială a legii:

 • au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau au copii cu dizabilităţi cu vârstă de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ; și
 • locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

The provisions of Law no. 19/2020 will continue to apply to parents who cumulatively fulfill the two conditions mentioned in the initial form of the law:

 • they have children up to 12 years old, enrolled in a school or have children with disabilities up to 18 years old, enrolled in a school; and
 • the job they occupy does not allow working from home or teleworking.
Se extinde înțelesul noțiunii de “părinte” The meaning of the word “parent” is extended
Prin noțiunea “părinte”, în sensul Legii nr. 19/2020, astfel cum a fost modificată prin OUG nr. 30/2020, se înțelege:

 • părintele firesc;
 • adoptatorul;
 • persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției;
 • persoana care are în plasament copilul sau în tutelă;
 • persoana desemnată care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui (art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului);
 • părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învățământ.
The word “parent”, within the meaning of Law no. 19/2020, as amended by GEO no. 30/2020, represents:

 • the natural parent;
 • the adoptive parent;
 • the person who has the child/children in their care pending adoption;
 • the foster care person or legal guardian;
 • the designated person who takes care of the child during the absence of the parents or legal guardian [art. 104 paragraph (2) of the Law no. 272/2004 regarding the protection and promotion of the rights of the child];
 • the parent or legal representative of an adult disabled person enrolled in a school.
Alte persoane care beneficiază de prevederile Legii nr. 19/2020 Other persons who benefit from the provisions of Law no. 19/2020
Beneficiază de prevederile Legii nr. 19/2020, astfel cum a fost modificată prin OUG nr. 30/2020 și:

 • părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, doar în condițiile în care activitatea serviciului de zi este suspendată ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu; precum și
 • părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate a fost suspendată ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.
Other persons also benefitting from the provisions of Law no. 19/2020, as amended by EGO no. 30/2020, are:

 • the parent or legal representative of the child with severe disability not enrolled in a school, who has opted for the allowance under the conditions of Law no. 448/2006 regarding the protection and promotion of the rights of persons with disabilities, only if the activity of the day job is suspended due to adverse weather conditions or other extreme situations, decreed as such by the competent authorities; and
 • the parent or legal representative who has in their care, supervision and maintenance the adult person who is classified as severely disabled or having a severe degree of disability with a personal assistant who opted for the allowance under the conditions of Law no. 448/2006, republished, with subsequent amendments and additions, only if they benefit from day services, whose activity was suspended due to adverse weather conditions or other extreme situations decreed as such by the competent authorities.
Cazurile când părintele nu beneficiază de zile libere plătite pentru supravegherea copilului Situations when the parent does not benefit from paid leave days for supervising the child
Părintele nu beneficiază de prevederile Legii nr. 19/2020 dacă:

 • este în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, în concediu fără plată, dacă nu a solicitat concediu pentru creșterea copilului, sau este în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani;
 • este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;
 • se află în concediu de odihnă / concediu fără plată;
 • raportul său de muncă este suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului sau în cazul soțului/soției acestuia, când acesta/aceasta din urmă are contractul de muncă suspendat urmare a întreruperii sau reducerii temporare a activităţii angajatorului său, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;
 • celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal.
A parent does not benefit from the provisions of Law no. 19/2020 if:

 • the parent is on parental leave for the child up to 2 years old, or 3 years, in the case of a child with disability; on unpaid leave, if the parent has not requested parental leave, or is on child care leave for a child up to the age of 7 years;
 • the parent is the personal assistant of one of the children under care;
 • the parent is on vacation leave/unpaid leave;
 • the parent’s employment relationship is suspended during the temporary interruption of the employer’s activity or in the case of the parent’s spouse, when the latter has their employment contract suspended following the temporary interruption or reduction of their employer’s activity, without ceasing the employment relationship, because of economic, technological, structural or similar reasons;
 • the other parent does not earn salary-type income, income from independent activities, income from intellectual property rights, income from agricultural activities, forestry and fish farming, subject to income tax according to the provisions of the Fiscal Code.
Numărul de zile libere plătite The number of paid leave days
HG nr. 217/2020 stabilește ca fiind zile libere plătite în accepțiunea Legii nr. 19/2020 zilele lucrătoare până la încetarea stării de urgență decretată, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare. GD no. 217/2020 establishes that the paid leave days in accordance with the Law no. 19/2020 are the working days until the end of the state of emergency under the decree, except for the working days during the school holidays.
Ce trebuie să cuprindă cererea depusă la angajator de părintele care dorește să beneficieze de prevederile Legii nr. 19/2020? What is included in the application submitted to the employer by the parent wishing to benefit from the provisions of Law no. 19/2020?

Părintele care va exercita supravegherea copilului depune la angajator următoarele documente:

 • cererea privind acordarea de zile libere plătite pentru supravegherea copilului;
 • o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere plătite în baza Legii nr. 19/2020 și nici nu se află în una dintre situațiile în care nu beneficiază de prevederile respectivei legii – HG nr. 217/2020 prevede un model de declarație, dar recomandăm completarea acesteia, pentru a se exclude toate situațiile exceptate, indicate mai sus;
 • o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor.

The parent who will supervise the child submits the following documents to the employer:

 • the application for granting paid leave days for the supervision of the child;
 • an affidavit of the other parent, stating that they did not request paid leave days from their employer under Law no. 19/2020 and that they are not in one of the situations where they do not benefit from the provisions of said law – GD no. 217/2020 provides an affidavit template, but we recommend supplementing it, in order to exclude all the exempted situations, indicated above;
 • a copy of the birth certificate(s) of the child(ren).

Prin excepție, în cazul persoanei singure din familiile monoparentale, nu se depune declarația celuilalt părinte.

În felul acesta au fost eliminate toate divergențele din practică privind actele care se atașează la cerere și o posibilă încălcare a principiului “minimizării datelor” potrivit Regulamentul (UE) 679/2016 – Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

By exception, in the case of single parent families, the statement of the other parent is not submitted.

In this way, all practical divergences have been eliminated regarding the documents that are attached to the application and a possible violation of the principle of “data minimization” according to Regulation (EU) 679/2016 – General Regulation on Data Protection (GDPR).

Domeniile în care zilele libere pot fi acordate numai cu acordul angajatorului Sectors where paid leave days can only be granted upon the employer’s approval
Acordarea de zile libere se face numai cu acordul angajatorului în următoarele domenii / unități:

 • sistemul energetic național;
 • unitățile operative de la sectoarele nucleare;
 • unitățile de foc continuu;
 • unitățile de asistență socială;
 • domeniul telecomunicații;
 • domeniul radioul și televiziunea publică;
 • transportul pe căile ferate;
 • unitățile care asigura transportul în comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă;
 • comerț alimentar;
 • producție și distribuție medicamente și echipamente sanitare;
 • distribuție carburanți; precum și
 • unitățile farmaceutice.

 

The granting of paid leave days is done only upon the approval of the employer in the following sectors/entities:

 • the national energy system;
 • operating units from the nuclear sector;
 • entities that require an uninterruptible activity (24/7);
 • social assistance entities;
 • telecommunications;
 • public radio and television;
 • rail transport;
 • the entities that ensure the public transport and sanitation services, as well as the supply of the population with gas, electricity, heat and water;
 • food retail;
 • production and distribution of drugs and healthcare equipment;
 • distribution of fuels;

 

Angajatorii din domeniile mai-sus menționate acordă zile libere plătite în condițiile Legii nr. 19/2020, doar după epuizarea opțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfășurarea activității și cu obligația asigurării continuității activității, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu și telemunca.
The employers in the above mentioned sectors grant paid leave days in accordance with Law no. 19/2020, only after exhausting the options provided by the legal regulations in force for carrying out their activity and under the obligation to ensure the continuity of the activity, through individualized work schedules, working in shifts, working from home and teleworking.
Care va fi cuantumul indemnizației pentru zilele libere? What is the compensation for the paid leave days?
Pentru fiecare zi liberă acordată în baza Legii nr. 19/2020, angajatorul acordă părintelui o indemnizație în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Indemnizația este asimilată veniturilor din salarii și supusă impozitării și plății contribuțiilor, conform Codului Fiscal.

Pentru anul 2020, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 5.429 lei. Astfel, indemnizația nu poate depăși 4.071,75 de lei brut.

For each paid leave day granted under Law no. 19/2020, the employer shall pay the parent the amount of 75% of the basic salary corresponding to a working day, but not more than 75% of the daily gross average wage used to substantiate the state social insurance budget. The compensation is assimilated to income from salaries and is subject to taxation and payment of contributions, according to the Fiscal Code.

For the year 2020, the gross average wage used to substantiate the social insurance budget is Lei (RON) 5.429. Thus, the gross allowance cannot exceed Lei (RON) 4.071,75.

Procedura decontării sumelor de către angajator The procedure of settlement of amounts by the employer

Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației acordate salariaților în baza Legii nr. 19/2020, angajatorul va depune o cerere (care trebuie să conțină anumite elemente obligatorii indicate de HG nr. 217/2020) la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, însoțită de următoarele documente:

 • lista angajaților care au beneficiat de zile libere și indemnizația acordată;
 • copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației;
 • declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care atestă că lista angajaților beneficiari conține persoanele care îndeplinesc condițiile legii; modelul declarației va fi aprobat prin ordin al președintelui ANOFM; și
 • dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.

For the settlement of the amounts for the payment of the compensation granted to the employees based on Law no. 19/2020, the employer shall submit an application (which must contain certain mandatory elements indicated by GD no. 217/2020) to county employment agencies, or the Bucharest employment agency, in whose jurisdiction the employer or branch/work unit operates, accompanied by the following documents:

 • the list of employees who have benefited from paid leave days and the compensation granted;
 • copies of the payroll registries showing the payment of the compensation;
 • affidavit given by the legal representative of the employer, attesting that the list of beneficiary employees contains the persons who fulfill the conditions of the law; the template of the affidavit will be approved by order of the president of ANOFM; and
 • proof of payment of contributions and taxes for the month in which the compensation was paid.

Documentele mai-sus menționate se transmit prin poșta electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare agreat, în cel mult 30 zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.

Decontarea către angajator a sumelor plătite cu titlu de indemnizație pentru zilele libere acordate părinților se va face în termen de 60 zile calendaristice de la data înregistrării documentelor.

The aforementioned documents are sent by e-mail or by any other approved means of communication, within 30 days from the date of payment of contributions and taxes related to the compensation.

The settlement to the employer of the amounts paid as compensation for the paid leave days granted to the parents will be made within 60 calendar days from the date of registration of the documents.

Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizația netă încasată efectiv de părinte.

Employers can only ask settlement of the amounts representing net compensation actually received by the parent.

Informațiile furnizate în acest document sunt generale și nu reprezintă consultanță juridică în analizarea și soluționarea unei probleme juridice specifice. Dacă aveți întrebări cu privire la o anumită situație, adresați-le la: The information provided herein presents general information and should not be relied on as legal advice when analyzing and resolving a specific legal issue. If you have specific questions regarding a particular fact situation, please address your queries to:

Voicu & Filipescu SCA,
office@vf.ro
Tel. +4021 3140200