O noua revolutionare a sistemului achizitiilor publice

 

The Times Legal Innovation – Interviu cu doamna Raluca Mihai, Partener, Voicu & Filipescu

După ce sfârșitul anului 2017 ne-a adus o serie de modificări importante în domeniul achizițiilor publice, menite, conform motivației legiuitorului să perfecționeze și flexibilizeze sistemul achizițiilor publice, și să reformeze funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, în luna mai 2018, legiuitorul român modifică și completează din nou actele normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice, pornind de la aceeași premisă a perfecționării și flexibilizării acestuia, cu scopul creșterii gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a celor europene.

Astfel, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 45 din 24 mai 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice, ce a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 04 iunie 2018, intrând în vigoare la această dată.

Modificarea pragurilor valorice generale

Pornind de la Comunicarea Comisiei Europene nr. 1219/2017 pentru transpunerea prevederilor Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, noile praguri valorice din art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, element central de baza în lege pentru stabilirea obligativității aplicării anumitor proceduri de atribuire, dar și aplicării anumitor formalități de publicare și a anumitor termene, se modifică după cum urmează: a) 24.977.096 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări; b) 648.288 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii;  c) 994.942 lei, pentru contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru de produse şi de servicii atribuite de consiliul judeţean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi de instituţiile publice aflate în subordinea acestora; și d) 3.376.500 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016.

În ceea ce privește achizițiile sectoriale, pragurile valorice din art. 12 din Legea nr.  99/2016 vor avea următoarele valori: a) 1.994.386 lei, pentru contractele sectoriale de produse şi de servicii, precum şi pentru concursurile de soluţii; b) 24.977.096 lei, pentru contractele sectoriale de lucrări; și c) 4.502.000 lei, pentru contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 99/2016.

În cazul concesiunilor de lucrări și servicii, procedurile de atribuire prevăzute de Legea nr. 100/2016 se aplică concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii a căror valoare, fără TVA, este egală sau mai mare decât pragul valoric de 24.977.096 lei.

Noi praguri valorice și pentru achizițiile directe și pentru procedurile simplificate

Atât în cazul achizițiilor publice reglementate prin Legea generală nr. 98/2016, cât și al celor sectoriale reglementate prin Legea nr. 99/2016, autoritățile contractante vor avea dreptul de a achiziţiona direct (i) produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, respectiv (ii) lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei.

Limitarea aplicării criteriului de atribuire prețul cel mai scăzut

Autoritatea contractantă poate utiliza criteriul preţul cel mai scăzut numai în situaţia în care achiziţionează produse, servicii sau lucrări a căror valoare estimată a contractului nu depăşeşte pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv cele prevăzute în art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, mai-sus menționate.

Eliminarea obligației pentru autoritățile contractante de a transmite candidaților/ofertanților rezultate parțiale

OUG nr. 45/2018 abrogă în totalitate prevederile art. 214 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, potrivit cărora, pe durata procesului de evaluare, autoritatea contractantă avea obligaţia de a transmite candidaţilor/ofertanţilor rezultate parţiale, aferente fiecărei etape intermediare a acestui proces, respectiv rezultatul verificării candidaturilor/DUAE şi rezultatul evaluării ofertelor. Aceste rezultate parțiale comunicate ofertanților creau numeroase probleme în practică fiind acte administrative ce trebuiau contestate separat înauntrul termenului legal de către ofertanții ce se considerau neîndreptățiți de rezultatul comunicat; ofertanții nu se puteau prevala de momentul comunicării rezultatului final, pentrua a aștepta formularea contestației.

Eliminarea procedurii notificării prealabile

Printre modificările importante este aceea că, persoanele care se vor considera vătămate de un act al autorității contractante, acesta din urmă fiind definit ca orice act, orice operaţiune care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligaţii prevăzute de legislaţia în materie, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operaţiune, în legătură cu sau în cadrul unei proceduri de atribuire, se vor adresa direct cu contestație/cerere de chemare în judecată Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) sau instanței de judecată competente, fără a mai fi necesar și obligatoriu să parcurga procedura notificării prealabile.

Introducerea obligativității constituirii cauțiunii la depunerea contestației / acțiunii pe cale judiciară. Eliminarea taxei de timbru pentru acțiunea pe cale judiciară și pentru plângerea împotriva deciziei CNSC

Una din modificările importante deja vehiculate printre specialiști de ceva timp este obligativitatea constituirii în prealabil soluționării contestației / acțiunii a unei cauțiuni stabilită după cum urmează:

  • 2% din valoarea estimată sau stabilită a contractului, în cazul în care aceasta este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 35.000 lei, respectiv 88.000 Lei; și
  • 2% din valoarea estimată sau stabilită a contractului, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 220.000 lei, respectiv 880.000 Lei.

Cauțiunea se restituie celui care a depus-o, la cererea acestuia, nu mai devreme de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii sau, după caz, de la data încetării efectelor suspendării procedurii de atribuire şi/sau a executării contractului.

În schimb, a fost eliminată taxa de timbru pentru acțiunea pe cale judiciară (fond și recurs) și pentru plângerea împotriva deciziei CNSC, dar și cauțiunea ce trebuia constituită pentru soluționarea cererii de suspendare a procedurii de atribuire și/sau a executării contractului până la soluționarea definitivă a cauzei.

Dispoziții tranzitorii

Procedurile de atribuire în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a OUG nr. 45/2018 rămân supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii acestora. Prin procedură de atribuire în curs de desfăşurare se înţelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunţ de participare sau, după caz, un anunţ de participare simplificat, până la data intrării în vigoare a OUG nr. 45/2018 (04 iunie 2018).

Contestaţiile, procesele şi cererile aflate în curs de soluţionare în faţa CNSC sau, după caz, a instanţelor judecătoreşti la data intrării în vigoare a OUG nr. 45/2018 continuă să se judece în condiţiile şi cu procedura prevăzute de legea în vigoare la data la care au fost începute.

În ceea ce privește contestațiile depuse la CNSC dupa data de 04.06.2018, când a intrat în vigoare OUG nr. 45/2018, prin Hotărârea de Plen a CNSC din data de 05.06.2018 (poate fi accesata la http://www.cnsc.ro/wp-content/uploads/2018/06/2018.06.Cautiune.pdf ), Consiliul a decis ca e obligatorie constituirea cauțiunii și depunerea dovezii în acest sens de către contestator odata cu contestația sau în baza adresei CNSC, în maximum 3 zile de la solicitare (deși contestațiile privesc proceduri începute și desfășurate pe legea veche, înainte de modificările dispuse prin OUG nr. 45/2018). Cu toate acestea, recomandăm respectarea dispozițiilor art. 611 din Legea nr. 101/2016, în sensul constituirii cauțiunii în prealabil depunerii contestației / acțiunii pe cale judiciară. Pentru cauțiunile virate prin ordin de plata în contul de cauțiuni judiciare al CEC, se va solicita recipisa în original și depune la dosarul CNSC sau instanței, după caz.